Висока доходност на днешния аукцион на 5-годишни ДЦК

Днес, Министерството на финансите преотвори за трети път в рамките на тази година емисията 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК). Номиналната стойност на емисията е 50 млн. лева. Тя е емитирана на 22 януари 2014 г. и е с падеж 22 януари 2019 година.

На проведения аукцион е постигната среднопретеглена годишна доходност е 2.46%. Общият размер на подадените поръчки е достигнал 89.75 млн. лв., или коефициент на покритие 1.80.

Доходността е доста над обичайната, ако я сравним с предходните аукциони на 5-годишни ДЦК, където доходнастта бе 1.80-1.89%.

Банките отново бяха водещи при покупката, придобивайки 63.50% от предложеното количество. След тях се нареждат пенсионни фондове с 16.50%, гаранционни фондове с 16.00% и инвестиционни посредници – 4.00 %.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 220 базисни пункта. Постигнатата доходност е под тази на облигации със сходен остатъчен матуритет на редица държави от ЕС и региона: Полша (2.87%), Румъния (3.52%), Хърватия (3.98%),Унгария (4.05%), Гърция (4.92%), Кипър (5.18%) и Турция (9.24%).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *