Германци дават пари за устойчивото стопанисване на горите в Смолянско

Изпълнителите на проекта ще работят за създаване на капацитет, способен да реализира иновативни методи за ефективно стопанисване на горските територии в зоните на Натура 2000. Друга основна цел е практиките в горските стопанства в региона да се синхронизират с изискванията на европейското законодателство. Понятието Натура 2000 все още се интерпретира погрешно в България и се възприема от много като инструмент за налагане на строги ограничения. Затова проектът включва дейности – консултации, обучения, представяне на добри практики, които да покажат, че Натура 2000 и горските дейности са съвместими, че е възможно да бъдат хармонизирани за целите на местното икономическо развитие и опазването на природното богатство едновременно. Основополагащ принцип при създаването на европейската екологична мрежа Натура 2000 е подпомагането на устойчивото развитие на страните-членки като в същото време се опазва уникалното биологично разнообразие на Стария континент. Родопите притежават изключително съхранена природа с уникални растителни и животински видове, затова е много важно не само за България, но и за Европа, да се съхрани това изключително природно богатство. В рамките на проекта лесоустройствените проекти на някои държавни горски стопанства ще бъдат синхронизирани с предмета и целите на опазване в съответните зони на Натура 2000, така че да послужат като модел за всички останали стопанства. Ще се организират семинари и учебни пътувания. Ще се изгради гражданска структура за управление на защитена зона Циганско градище. Проектът се изпълнява от Сдружение „Зелени Балкани“ и Фонда за европейско природно наследство – ЕВРОНАТУР. Средствата са осигурени от Министерството на околната среда на Германия – BMU, Федералната агенция по околна среда на Германия – UBA и Федералната агенция за опазване на природата на Германия – BfN.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *