ГФО на юридическо лице с нестопанска цел

Всяка една ли неправителствена организация (НПО) трябва да публикува ГФО?

Отговорът е ДА! Съгласно законавсяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ), независимо дали е сдружение или фондация и независимо дали осъществява дейност в обществена или частна полза, трябва да изготви и публикува свой ГФО. Информацията, съдържаща се в отчета е изцяло публична и достъпът до нея е свободен.

Кой и как изготвя ГФО?

ГФО се изготвя на база на извършваната дейност за период от една финансова година, като тя съвпада с календарната от 01 януари до 31 декември. Точно както в моя случай, тъй като с приятелите решихме “Нова година, нов късмет!” и учредихме сдружението в началото на януари. Ако обачеНПОе учредена на 1 юни например, това не я освобождава от изготвянето на отчет. В този случай трябва да се изготви финансов отчет, които обхваща периода до 31 декември.

Колкото и да ми се иска да спестя пари, не мога да си правя всичко сам, ГФО трябва да бъде изготвен от счетоводител или счетоводно предприятие.А и крайно време е да наема счетоводител, който да се занимава със счетоводството. Писна ми да се мъча с това.

ГФО се състои от следните части: счетоводен баланс, отчет за собствения капитал, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, приложение.

Важно!ГФО на НПО в обществена полза подлежи на независим финансов одит, когато е налично поне едно от посочените обстоятелства:

– балансова стойност на активите към 31 декември надвишава 1 млн. лв.;

– размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за текущата година е над 2 млн. лв.;

– обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди превишава 1 млн. лв.

Независимият одит се извършва от регистрирани одитори, които преценяват съответствието на ГФО с докладваната за периода дейност.

Важно!Задължен съм да подам ГФО на моята неправителствена организация, дори и тя да не е генерирала никакви приходи от стопанска или друга дейност през годината.

Обявяване на ГФО

Къде трябва да се обяви финансовия отчет зависи от вида на сдружението/фондацията.

ЮЛНЦ в обществена полза

НПО, които осъществяват общественополезна дейности са регистрирани в Централния регистър към Министерството на правосъдиетоподлежат на ежегоден контрол от страна на регистъра. Те заявяват за вписване и предоставят в срок до 31 май всяка година следната информация:

– преписите от съдебните решения за регистрация на промени в тях, ако има такива;

– списъкът на лицата в състава на управителните органи;

– информация за извършената дейност в обществена полза;

– годишен финансов отчет, включително заверен, когато подлежи на независим финансов одит;

– годишен докладза финансовото им състояние

– декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични задължения;

– промени в устава или учредителния акт.

Това те могат да направят на хартиен носител или по електронен път с електронен подпис като използватПортала за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. Услугата ебезплатна.

Заявеният за вписване и предоставен ГФО се публикува в срок до 30 юни.

ЮЛНЦ в частна полза

НПО в частна ползапубликуват своят ГФО отново в срок до 30 юни чрез икономическо издание или чрез специализиран икономически сайт в интернет. Таксата, която се заплаща, се определя от всяко издание, тоест няма фиксирана такава.

Трябва да знам още, че …

– в интернет се публикува пълният текст на ГФО, а ако е съкратен, изрично трябва да се посочи къде е достъпен пълният вариант;

– достъпът до публикуваните ГФО е свободен и безплатен;

– ГФО трябва да е достъпен в продължение на три години от неговото публикуване;

– тъй като ГФО е публичен, при поискване икономическото издание е длъжно да предоставя достъп до него.

Забравих да подам ГФО, а трябваше. Ами сега?

Ако НПО не подаде ГФО в срок, ще ни бъде наложено административно наказание в размер от 500 до 3000 лв.

Всъщност покрай изцяло доброволната дейност, която извършваме и бизнесът върви. И за него ГФО трябва да се подава. А информацията как става това е налична и предоставена по достъпен начин отново наpravatami.bg.

(*)Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт.(*)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *