Данък лихви ще се внася тримесечно

 
Проектът, предложен от правителството, бе внесен днес в парламента. Предвижда се доходите от лихви по влогове и депозити в търговски банки и в клонове на чуждестранни банки, установени в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, да бъдат изключени от обхвата на необлагаемите доходи и от 1 януари 2013 г. тези доходи да станат облагаеми. Промяната се въвежда със заличаване на съответната точка в чл.13 ЗДДФЛ, уреждащ необлагаемите доходи. Единственото пояснение, че става дума само за срочни депозити, каквито уточнения направи днес председателката на бюджетната комисия Менда Стоянова, гласи: „Не се облагат с окончателен данък доходите от лихви по разплащателни сметки в търговски банки и в клонове на чуждестранни банки, установени в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.“ При това положение не става ясно дали от обхвата на данъка са изключени например детските влогове, както и различните сметки със спестовен компонент, които не са разплащателна сметка и не са срочен депозит. Доходът от лихви по влогове и депозити ще се счита за придобит към датата на начисляване на лихвата. Брутната сума на доходите от лихви ще се облага с окончателен данък в размер 10 на сто. Данъкът ще се удържа и внася от търговските банки в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на лихвата. Съществена промяна е въвеждането на единното платежно нареждане за данъци и осигуровки (без тези за универсалните фондове). Както е известно, срещу него имаше възражения заради реда на погасяване, в случаите когато лицето има просрочени задължения и не погасява всичко. Това е важно най-вече за хората с прекъснати здравни права. Този въпрос е решен компромисно. Специално за здравноосигурителните вноски се дава възможност на лицата да заявят кое от задълженията си погасяват с оглед запазване на правата им за ползване на здравни услуги. Иначе се предлага да бъде променен редът на погасяване на публичните задължения в чл. 169 от ДОПК, когато длъжникът не е в състояние да погаси всички задължения. Въвежда се поредност на погасяването според падежа на задължението. При повече задължения с един и същ падеж те се погасяват съразмерно. Друг нов момент, който се предлага с проекта, е намаляването на лихвата за просрочени осигурителни вноски. Сега лихвата е основният лихвен процент плюс 20%, а от следващата година ще стане основният лихвен процент плюс 10%, такава, каквато е и лихвата при просрочени данъчни задължения.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *