Доклади и отчети на „Атлас Финанс“ ЕАД за 2-ро трим. на 2012 г.

 

 За  емитента

През второто тримесечие на 2012 година, обстоятелствата, влияещи върху цената на ценните книжа на “Атлас Финанс” ЕАД като емитент са следните:

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
Контролът върху дружеството се осъществява от “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, ЕИК 115086942, гр.Пловдив, бул. «Христо Ботев», № 27А (с бивше наименование “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ СЪЕДИНЕНИЕ” АД – гр.София). Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

1.2.Промяна в състава на управителните и на конторлните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.  

На 16.07.2012г. в Търговския регистър бяха вписани следните промени по партидата на „Атлас Финанс” ЕАД:
1. Промяна на системата на управление на „Атлас Финанс” ЕАД от двустепенна (Надзорен и Управителен съвет) на едностепенна (Съвет на дитректорите).
2. Вписване на Съвет на директорите в състав от от три лица, а именно:
А) „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, ЕИК № 115086942, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от:  Петър Нейчев Нейчев и Петър Наньов Троплев;
Б) ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ”, ЕИК 131461623, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Дякон Игнатий”,№ 2, представлявана по чл.234, ал.1 от Т.З. от: Асен Иванов Конарев и Димитър Костадинов Гишин;
В) ВЕНЕЛИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ, с пост. адрес; гр.Пловдив, ул. «Младежка» , №4, ет.3, ап.25
3. Вписване на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от:  Петър Нейчев Нейчев и Петър Наньов Троплев за Ю.Л. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СД И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „АТЛАС ФИНАНС” ЕАД

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

С решение от 28.06.2012г. на Едноличния собственик на капитала беше приет нов Устав на «Атлас Финанс» ЕАД с промени в системата на управление на дружеството.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.
През второто тримесечие на 2012г.  не са предприемани структурни промени в дружеството.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството
Няма откриване на производство по ликвидация на дружеството.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност на дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството
Няма производство по несъстоятелност на дружеството или на негово дъщерно дружество.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК
Няма придобиване и продадени  активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 от  ЗППЦК.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие
Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. Решение на Комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията по финансов надзор
Няма решение на Комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията по финансов надзор.

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната
Няма промяна на одитора на дружеството през второто тримесечие на 2012г.
Атанаска Георгиева Симеонова, рег.одитор № 55 при ИДЕС е дипломиран експерт-счетоводител на „Атлас Финанс” ЕАД, който извърши одит на дружеството и завери Годишният финансов отчет за 2011 г.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството
Отчетеният финансов резултат на дружеството за второто тримесечие на 2012 година, е печалба в размер на 38 хил. лева.

1.12. Съществени загуби и причините за тях
Няма съществени загуби и причини.

1.13. Непредвидимо или непередвидено обстоятелство от извънреден характер     вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството
Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.

1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад
На 28.03.2012 г. в Комисия за финансов надзор чрез e-register, на Българска фондова борса – София чрез extri.bg, на обществеността чрез медията financebg.com и на корпоративния сайт www.atlasfinance.bg бешe представен одитираният Годишен финансов отчет на Атлас Финанс ЕАД за 2011г.

1.15. Решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента,както и  относно условията и реда за неговото плащане
Дружеството е създадено през 2010 г. и не е разпределяло дивиденти.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението
През отчетния период няма възникнало задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж
През отчетния период не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане
“Атлас Финанс” ЕАД няма  ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал
Няма увеличение или намаление на акционерния капитал.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството
Не са водени преговори за придобиване на дружеството.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството
Няма сключени съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.22.  Становище на управителния орган във връзка с  отправено търговско предложение
Към ръководството на дружеството няма отправено търговско предложение.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години
Няма такива.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара 
Не са въвеждани нови продукти и разработки.

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните години)
Не са получени големи поръчки за изпълнение, които да възлизат над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките  и използването на проиводствените мощности
Дружеството извършва консултантски услуги и не е налице промяна в обема на поръчките.

1.27. Преустановяване  продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството
Няма такива преустановявания на продажбите на даден продукт, които са формирали значителна част от приходите на дружеството 

1.28.  Покупка на патент
Не е извършена покупка на патенти.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването,
отнемане на разрешение за дейност (лиценз)
Няма временно преустановяване на ползването или отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството
Няма образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от неговите нетни активи.

1.31. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.
През отчетния период не е са настъпили други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Изпълнителен директор: …………………. (Петър Нейчев)   ………………………………………………………… /Петър Троплев/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  По чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на КФН

на «АТЛАС ФИНАНС» ЕАД  за второто тримесечие на 2012 год.

І. Информация за важни събития, настъпили през второто тримесечие на 2012 год.
Във връзка с решението от 28.06.2012г. на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД – Едноличен собственик на капитала на „Атлас Финанс” ЕАД, на 16.07.2012г. в Търговския регистър бяха вписани следните промени по партидата на Дружеството:
1. Промяна на системата на управление на „Атлас Финанс” ЕАД от двустепенна (Надзорен и Управителен съвет) на едностепенна (Съвет на дитректорите).
2. Вписване на Съвет на директорите в състав от от три лица, а именно:
А) „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, ЕИК № 115086942, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от:  Петър Нейчев Нейчев и Петър Наньов Троплев;
Б) ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ”, ЕИК 131461623, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Дякон Игнатий”,№ 2, представлявана по чл.234, ал.1 от Т.З. от: Асен Иванов Конарев и Димитър Костадинов Гишин;
В) ВЕНЕЛИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ, с пост. адрес; гр.Пловдив, ул. «Младежка» , №4, ет.3, ап.25
3. Вписване на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от:  Петър Нейчев Нейчев и Петър Наньов Троплев за Ю.Л. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СД И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „АТЛАС ФИНАНС” ЕАД
4. Нов Устав на «Атлас Финанс» ЕАД, във връзка с посочените по-горе промени.

ІІ. Влияние на по-важните събития върху резултатите във финансовия отчет.

Цитираните събития не са оказали съществено влияние върху резултатите във финансовия отчет на емитента през второто тримесечие на 2012 г.

III. Основни рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.

А. Рискови фактори за сектора, в който емитентът развива дейност:

В пазара на финансовите, счетоводни и юридически консултации и  услуги рисковете се класифицират обикновено в три основни категории – пазарен, оперативен и бизнес риск. Въпреки, че няма общо стандартно определение за бизнес риска, следната дефиниция се използва основно: Рискове, които влияят на приходите поради външни фактори (напр. икономиката, конкуренция) или вътрешни въпроси (напр. остаряване на продуктите, спадащи приходи към общите разходи).
Бизнес рисковете се характеризират като нестабилност в приходите (чрез външен конкурентен или икономически натиск или вътрешни проблеми в качеството /ценообразуването), разходите (напр. разходи за преструктуриране, несъразмерни разходи или нестабилни разходи, различни от събития с оперативен риск). Всички тези финансови рискове трябва да бъдат премерени, като се изключи ефект на пазарен  или оперативен риск, за да се избегне двойното преброяване.

1.Кредитен риск
Кредитният риск на държавата е рискът от невъзможност или нежелание за посрещане на предстоящите плащания по дълга. В това отношение България постоянно подобрява позициите си на международните дългови пазари, което улеснява достъпа до средства в подкрепа на общото управление на разходите на държавата. Прогнозите за развитие на България и очакванията на Международния валутен фонд се базират на запазването на системата на валутен борд и след присъединяването на страната към Европейския съюз.

2.Валутен риск
Валутният риск представлява възможността за негативна промяна на съотношението между курса на лева към чуждите валути и влиянието на тази промяна по отношение на възвръщаемостта от инвестиции в страната.
През 1997 година в България е въведен валутен борд, при което българският лев е фиксиран към еврото. Системата на фиксиран курс пренася движението на курса евро/щатски долар в движение на курса щатски долар/лев. В този смисъл валутният риск от една страна е близък до валутния риск при движението на цената на евро/щатски долар, а от друга страна, е еквивалентен на политическия риск на страната.

3.Инфлационен риск
Инфлационният риск се свързва с вероятността инфлацията да повлияе на реалната възвръщаемост на инвестициите. Ниската степен на инфлация след 1998 г. позволи на икономическите субекти да генерират неинфлационни доходи от дейността. Въпреки положителните тенденции, произтичащи от условията на валутен борд и поддържането на рестриктивна фискална политика, касаещи изменението на индекса на инфлацията, отвореността на българската икономиката, зависимостта й от енергийни източници и фиксирания курс BGN/EUR, пораждат риск от внос на инфлация. При нарастване на инфлацията в страната, реалната доходност от инвестицията може да спадне в резултат на повишаване на общото ценово равнище.

4.Лихвен риск
Лихвеният риск е свързан с възможността за промяна на преобладаващите лихвени равнища в страната. Това би се отразило върху дейността на Дружеството, доколкото при равни други условия промяната на лихвените равнища води до промяна в цената на финансовия ресурс, използван от Дружеството при осъществяване на различни проекти. В резултат от въведения валутен съвет както и в резултат от въведената методика за изчисляване на основния лихвен процент на базата на първичния   пазар   на   тримесечни   държавни   ценни книжа лихвените равнища в България са стабилни. Членството на Българиа в ЕС оказва допълнително положително влияние върху запазване на стабилността в лихвените равнища.

5.Политически рискове
Приемането на България в ЕС легитимира икономическите реформи, които бяха предприети в името на интеграцията на страната в Общността. Бъдещият растеж на икономиката обаче продължава да зависи от политическата воля за провеждане на икономически реформи и въвеждането на най-добрите пазарни практики на ЕС
Настоящата българска политическа система е уязвима от икономически трудности, недоволство от реформата и членството в ЕС, поради нереалистични очаквания, социална диференциация и ниски средни доходи, от организираната престъпност и корупцията. Евентуална политическа нестабилност може да окаже значителен неблагоприятен ефект върху дейността на „Атлас Финанс” ЕАД, оперативните резултати и финансовото му състояние.

6.Икономически рискове
Бизнесът в България има кратка история на функциониране в свободни пазарни условия. В тази връзка в сравнение с компаниите, функциониращи в страните с развита пазарна икономика, българските фирми се характеризират с липса на управленски опит в пазарни условия и ограничени капиталови ресурси, с които да развиват своите операции, както и с ниска ефективност на труда. В допълнение, България има ограничен капацитет да поддържа стабилна пазарната система. Дейността на Емитента зависи от общото ниво на икономическа дейност в страната.

7.Рискове, свързани с функционирането на правната система
Правната система на България е в процес на промени, съответстващи на развитието на пазарната икономика в страната. Съдебната и административна практика остават проблематични и лицата, разчитащи на българските съдилища за ефективно разрешаване на спорове във връзка със собственост, нарушения на законите и договорите и други, установяват, че такова е трудно да се получи. Въпреки че по-голямата част от българското законодателство вече е хармонизирано със законодателството на ЕС, българското право продължава да се развива по начин, който не винаги съвпада с развитието и прилагането на законодателството в ЕС, както и с пазарното развитие. В резултат на това  съществуват неясноти и непоследователност и е налице инвестиционен риск, който не би бил така съществен при инвестиране в дружество, учредено в юрисдикция с по-развита правна система. мно остава обаче прилагането на законите от съдилищата и административните органи в България, т.е. съществува несигурност Проблеми има в  закона във връзка с осъществяването на корпоративни действия, осъществяването на надзор и други въпроси, каквато несигурност принципно не е налице в други държави членки на ЕС.

8.Данъчно облагане
Данъците, плащани от българските търговски субекти, включват данъци при източника, местни (общински) данъци и такси, данък върху корпоративната печалба, данък добавена стойност, акцизи, износни и вносни мита и имотни данъци. Системата на данъчно облагане в България все още се развива, в резултат на което може да възникне противоречива данъчна практика както на държавно, така и на местно ниво. Инвеститорите трябва също така да вземат под внимание, че стойността на инвестиция в акциите може да бъде неблагоприятно засегната от промени в действащото данъчно законодателство.

Б. Рискови Фактори за емитента:

1.Ликвиден риск за дейността на дружеството.
Ликвидният риск, относим към дейността на „Атлас Финанс” ЕАД, се свърза с възможността за липса на достатъчно налични средства за посрещане на текущите задължения.
Това може да се случи както при значително забавяне за заплащане на дължимите суми от страна на клиентите на Дружеството, така и на неправилно управление на паричните потоци, свързани с основната и финансовата дейност.

2. Управленски риск
Възможно е ръководството на „Атлас Финанс” ЕАД да приема и осъществява управленски и инвестиционни решения, които да не доведат до очакваните възвръщаемост и ефективност.

3. Лихвен риск
Лихвеният риск е свързан с промени в нивата на пазарните лихвени проценти, които биха могли да доведат до увеличаване на лихвените разходи и съответно намаляване на финансовия резултат на Дружеството.

В. Рискове за акционерите на дружеството:
1. Основен риск
Основният риск и несигурност за акционерите на „Атлас Финанс” ЕАД е вероятността тяхната инвестиция в акции на дружеството да не запази своята стойност, както и да не генерира очакваната от тях възвръщаемост.

2.Риск от неизплащане на дивидент
За всички акции е характерен рискът от несигурност при получаването на дивидент (променливост в размера на дивидента) и в частност неговото неизплащане. Всяка акция дава право на дивидент, съразмерно с номиналната й стойност. Размерът на дивидента е променлива величина, която зависи от размера на печалбата на компанията, необходимостта от нови инвестиции, изменението на паричните потоци и пряко от решението за разпределение на печалбата от Общото събрание на акционерите. Способността на компанията да генерира печалба е обект на специфични рискове свързани с дейността на емитента.

IV. Информация по чл. 33, ал. 3 и 4 от Нар. № 2 за сключени големи сделки със свързани лица

Съгласно нормативното препращане в чл. 33, ал. 3 от Нар. № 2 към § 1, т. 6 от ДР на Закона за счетоводството, за целите на настоящият документ понятието свързани лица се извежда от Международен счетоводен стандарт № 24 „Оповестяване на свързани лица”.
За дружеството свързани лица са всички лица, участващи в икономическата група на „Корпорация за технологии и иновации” АД, ЕИК 115086942, гр.Пловдив, бул. «Христо Ботев» 27А
Характерът на сделките, сключени със свързани лица, както и фактът че те не са сключени в отклонение от обичайните търговски условия в бранша, дават основание за заключение, че те не оказват съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството, единствено поради факта на свързаността.

Изпълнителен директор:       ………………….(П. Нейчев) …………………. (П. Троплев)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
По чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на КФН
на «АТЛАС ФИНАНС » ЕАД-Пловдив
ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 г.

А) Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;

Дружеството няма промяна в приетата счетоводна политика през отчетния период.

Б) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група
„Атлас Финанс” ЕАД е част от икономическата група на “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, ЕИК 115086942, гр.Пловдив, бул. «Христо Ботев», № 27А
I. На 28.06.2012 г. в Търговския регистър бяха вписани следните промени по партидата на “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД:
1. Промяна на фирмата на дружеството от “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ СЪЕДИНЕНИЕ” АД на “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД;
2. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството от гр.София, ул. «Клокотница», №29, ет.7 на гр.Пловдив, бул. «Христо Ботев», № 27А;
3. Промяна в системата на управление на Дружеството от двустепенна система (Надзорен и Управителен съвет) на едностепенна система на управление (Съвет на директорите);
4. Вписване на Съвет на директорите в състав от три лица, а именно:
– “ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1” АД, ЕИК 115310365, гр. Пловдив, бул. “Цариградско шосе” №53, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от Петър Нейчев Нейчев, Петър Наньов Троплев, Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов Стефанов;
– ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ”, ЕИК 131461623, гр.София, ул. „Дякон Игнатий”, № 2, представлявана по чл.234, ал.1 от Т.З. от Ангел Илиев Гроздин, Величка Николова Делчева и Петър Георгиев Стайков;
– ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ИЛАРИОНОВА
5. Вписване на нов ю.л. Изпълнителен директор: “ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1” АД, ЕИК 115310365, представлявано от Петър Нейчев Нейчев, Петър Наньов Троплев, Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов Стефанов, които ще представляват “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД пред трети лица, както следва: Петър Нейчев Нейчев – САМОСТОЯТЕЛНО, а Петър Наньов Троплев, Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов Стефанов – ПО ДВАМА.
6. Нов Устав на Дружеството, във връзка с посочените по-горе промени.
II. На 18.07.2012г. в Търговския регистър бяха вписани следните промени по партидата на “ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД:
1. Нов предмет на дейност на Дружеството: «Продуцентска и посредническа дейност; мениджмънт на туристически обекти, спа и уелнес центрове; хотелиерство, ресторантьорство, здравословен кетъринг; агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; външно и вътрешно търговски сделки на стоки и услуги; изготвяне и приложение на програми за здравословен начин на живот;  развитие на онлайн медия, електронна търговия; производство на изделия от дървесина.»
2. Промяна в системата на управление на Дружеството от двустепенна система (Надзорен и Управителен съвет) на едностепенна система на управление (Съвет на директорите);
3. Вписване на Съвет на директорите в състав от от три лица, а именно:
– «КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ» АД, ЕИК 115086942, , представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от Петър Нейчев Нейчев, Петър Наньов Троплев и Радостина Димитрова Василева;
– ФОНДАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ», ЕИК 131461623, представлявана по чл.234, ал.1 от Т.З. от Ангел Илиев Гроздин, Величка Николова Делчева и Николинка Николова Бояджиева;
– МАРГАРИТА МИХАЙЛОВА ЛОЗАНОВА.
4. Вписване на нов ю.л. изпълнителен директор: «КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ» АД, ЕИК 115086942, представлявано от Петър Нейчев Нейчев, Петър Наньов Троплев и Радостина Димитрова Василева, които ще представляват “ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД пред трети лица – ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО
5. Нов Устав на “ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД, във връзка с посочените по-горе промени.

III. На 17.07.2012г. в Търговския регистър бяха вписани следните промени по партидата на “ОПТЕЛА” АД (с бивше наименование “ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД):
1. Промяна на фирмата на дружеството от «Оптела – лазерни технологии» АД на «Оптела» АД;
2. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството от гр.Пловдив, ул. «Проф. Цветан Лазаров», №1 на гр.Пловдив, ж.р.„Тракия”, ул. «Вълко Шопов», № 14;
3. Нов предмет на дейност на Дружеството: «Верига от автосервизи; високотехнологични услуги по сервиза на автомобили; ремонт на двигатели, възли, агрегати; сглобяване на автомобили; тунинговане за надеждност, икономичност и екологичност; оптично тунинговане; автобояджийски услуги; лизинг на автомобили, търговия с тях и резервни части; производство на авточасти; автомобили под наем; външно и вътрешнотърговски сделки със стоки и услуги; софтуерно посредничество и участия; търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица; металорежещи машини, възли и детайли, комплектовка, резервни части; лазерни и машиностроителни услуги.»
4. Промяна в системата на управление на Дружеството от двустепенна система (Надзорен и Управителен съвет) на едностепенна система на управление (Съвет на директорите);
5. Вписване на Съвет на директорите в състав от от пет лица, а именно:
А. «КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ» АД, ЕИК 115086942, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от: Петър Нейчев Нейчев, Петър Наньов Троплев и Петър Георгиев Стайков;
Б. ФОНДАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ», ЕИК 131461623, гр.София, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от Асен Иванов Конарев, Стефан Гълъбов Стефанов и Чавдар Василев Младенов;
В. ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ТИНКОВ;
Г. ИВАН ПЕТРОВ НЕЙЧЕВ;
Д. ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ БОЯДЖИЕВ;
6. Вписване на Нов ю.л. изпълнителен директор: «КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ» АД, ЕИК 115086942, представлявано от Петър Нейчев Нейчев, Петър Наньов Троплев и Петър Георгиев Стайков, които ще представляват «ОПТЕЛА» АД пред трети лица – ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО
7. Нов Устав на «ОПТЕЛА» АД, във връзка с посочените по-горе промени.

IV. На 16.07.2012г. в Търговския регистър бяха вписани следните промени по партидата на „Атлас Финанс” ЕАД:
1. Промяна на системата на управление на „Атлас Финанс” ЕАД от двустепенна (Надзорен и Управителен съвет) на едностепенна (Съвет на дитректорите).
2. Вписване на Съвет на директорите в състав от от три лица, а именно:
А) „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, ЕИК № 115086942, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от:  Петър Нейчев Нейчев и Петър Наньов Троплев;
Б) ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ”, ЕИК 131461623, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Дякон Игнатий”,№ 2, представлявана по чл.234, ал.1 от Т.З. от: Асен Иванов Конарев и Димитър Костадинов Гишин;
В) ВЕНЕЛИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ, с пост. адрес; гр.Пловдив, ул. «Младежка» , №4, ет.3, ап.25
3. Вписване на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от:  Петър Нейчев Нейчев и Петър Наньов Троплев за Ю.Л. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СД И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „АТЛАС ФИНАНС” ЕАД
4. Нов Устав на «Атлас Финанс» ЕАД, във връзка с посочените по-горе промени.

В) Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;

Продажби на дружества от икономическата група на “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, ЕИК 115086942, гр.Пловдив, бул. «Христо Ботев», № 27А, към която принадлежи «АТЛАС ФИНАНС» ЕАД не са извършвани за периода.
Дружеството не се е разпореждало със собствени недвижми имоти чрез извършване на апортни вноски в капитала на други търговски дружества.

г) Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие
Дружеството няма публикувани прогнози за резултатите от следващото тримесечие.
Становището на управляващите дружеството относно прогнозите за текущата година, след отчитане на резултатите от текущото тримесечие, е за увеличаване  приходите от продажби и оптимизиране на разходите.

д) За публичните дружества – данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период

Едноличен собственик на капитала на „АТЛАС ФИНАНС“ ЕАД е “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, ЕИК 115086942, гр.Пловдив, бул. «Христо Ботев», № 27А, притежаващо 100% от капитала на дружеството, а именно 9 595 108 безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Е) За публичните дружества – данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно

Едноличният собственик на капитала на „АТЛАС ФИНАНС“ ЕАД -КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД е Председател на Съвета на директорите на „АТЛАС ФИНАНС“ ЕАД.
Други членове на управителните и контролни органи на емитента не притежават акции от капитала на дружеството към края на второто тримесечие на 2012г.

Ж) Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;
Дружеството няма висящи съдебни, административни и арбитражни производства, касаещи вземания или задължения в размер най-малко 10 % от собствения му капитал, а именно към второто тримесечие на 2012г. „АТЛАС ФИНАНС“ ЕАД няма никакви висящи съдебни, административни и арбитражни производства

з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок. 

Кредитодател

Кредитополучатеп

Годишна лихва
(%)

Неизплатена главница
лв

Срок на заема

Атлас Финанс ЕАД

Оптела – лазерни технологии АД

10.00

29578,76

дългосрочен

Атлас Финанс ЕАД

ЗММ Металик-леярна ООД

10.00

120000

дългосрочен

Атлас Финанс ЕАД

Трансмобил 21 ООД

10.00

20500

дългосрочен

Атлас Финанс ЕАД

Платон 5 ООД

10.00

20480

дългосрочен

Иновационен фонд Д1 АД

Иновационен фонд Д1 АД

Атлас Финанс ЕАД

2.00

171000

дългосрочен

Орфей клуб уелнес АД

Атлас Финанс ЕАД

2.00

714400

дългосрочен

ОБТК АД

Атлас Финанс ЕАД

2.00

141250

дългосрочен

Петър Нейчев и синове ООД

Атлас Финанс ЕАД

2.00

85000

дългосрочен

Балкан Сис АД

Атлас Финанс ЕАД

2.00

20000

дългосрочен

30.07.2012г. Изпълнителен директор:……………  /Петър Нейчев/…………………………./Петър Троплев/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Финансов отчет за второ тримесечие  01.01.2012 – 30.06.2012 г.

Отчет за всеобхватния доход в хиляди лева

към 30 юни 2012 г.

 
 
 
 
 

 

Бележка

30 юни 2012

30 юни 2011

 
 
 
 

Приходи от продажби

 
 

Доходи от продажби

1

17

194

Капитализирани собствени разходи
Разходи за материали

0

(4)

Разходи за външни услуги

2

(5)

(13)

Разходи за персонала

3

(35)

(18)

Разходи за амортизация

(4)

(9)

Балансова стойност на продедени активи/без продукция/

(0)

(9)

Финансови приходи (разходи)

4

52

(1)

Други разходи

(4)

(5)

Печалба/загуба преди облагане с данъци

38

135

 

 
 

Печалба/загуба за периода

5

38

135

Сума на всеобхватния доход за периода

38

135

Нетна печалба/загуба на акция в лева

38

135

Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 27.
30.07.2012 г.
Изпълнителен директор:                                                                Съставител:
/Петър Нейчев/                                                     /Атлас Финанс ЕАД/
 
Изпълнителен директор:
/Петър Троплев/

Отчет за финансовото състояние

в хиляди лева

към 30 юни 2012 г.

 

Бележка

30 юни 2012

31 декември 2011

АКТИВИ

Нетекущи активи

Имоти, машини и съоръжения
Нематериални активи

6

395

404

Финансови активи

7

8374

8939

Търговски и други вземания

8

190

190

Сума на нетекущите активи

9580

9533

Текущи активи

Материални запаси

9

19

20

Търговски и други вземания

10

360

319

Финансови активи

11

2616

2616

Парични средства

61

50

Сума на текущите активи

3056

3005

Сума на активите

12636 

12538

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И  ПАСИВИ

Собствен капитал

Основен акционерен капитал

12

9595

9595

Натрупана печалба (загуба)

(2)

79

Текуща печалба (загуба)

38

(81)

Сума на собствения капитал

9631

9593

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница  7 до страница 27. 

Отчет за финансовото състояние, продължение

в хиляди лева

към 30 юни 2012 г.

 

Бележка

30 юни 2012

31 Декември 2011

ПАСИВИ

Нетекущи пасиви

Дългосрочни заеми

13

1057

1057

Сума на нетекущите пасиви

1057

1057

Текущи пасиви

Данъчни задължения

15

9

3

Задължения към персонала

15

35

21

Задължения към осигурителни предприятия

15

11

6

Отсрочени данъци

14

1335

1335

Други текущи пасиви

15

558

523

Сума на текущите пасиви

1948

1888

Сума на пасивите

3005

2945

Сума на пасивите и собствения капитал

12636

12538

Отчетът за финансовото състояние  следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 27.

30.07.2012 г.
Изпълнителен директор:                                                                Съставител:
/ Петър Нейчев /                                                    /Атлас Финанс ЕАД/
 
Изпълнителен директор:
/ Петър Троплев /

Отчет за промените в собствения капитал

в хиляди лева

към 30 юни  2012 г.

 

Бележки

Основен
акционерен капитал

Други
резерви

Натрупана
печалба/ загуба

Финансови активи на разположение за продажба

Печалби от преоценка на имоти

Актюерски печалби/загуби по планове с дефинирани доходи

Общо собствен капитал

 

Встъпителен баланс към 29.05.2010

 

9595

9595

 

Промени в собствения капитал за 2011 г.

 
 
 

79

 
 
 

79

 

 

Сума на всеобхватния доход за периода

(81)

 
 
 

(81)

Остатък към 31.12.2011 г.

9595

(2)

9593 

Промени в собствения капитал uc; 30.06.2012 г.

38

38

Остатък към 30.06.2012 г.

9595

36

9631

Отчетът за промените собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 27.
30.07.2012 г.
Изпълнителен директор:                                                                Съставител:
/ Петър Нейчев /                                                    /Атлас Финанс ЕАД/
 
Изпълнителен директор:
/ Петър Троплев /

Отчет за паричните потоци

в хиляди лева

към 30 юни 2012

 

Бележка

30 юни 2012

31 декември 2011

 
 
 
 
 

 

Парични потоци от оперативна дейност

 
 
 

 

Парични постъпления от клиенти

 

8

24

 

Парични плащания на доставчици

 

(4)

(10)

Парични плащания на персонала и социално осигуряване
Платени/възстановени данъци

(0)
(0)

(18)

Други постъпления/плащания от оперативна дейност

(613)

4

Нетни парични потоци  от оперативна дейност

(609)

0

 

Нетни потоци от финансова дейност

 

620

0

 

Изменение  на паричните средства през периода 

 

11

0

 

 

 

Парични средства и еквиваленти в началото на периода

 

50

50

 

 

 

Парични средства и еквиваленти в края на периода

 

61

50 

 
 
 
 
 

Отчетът за паричните  потоци следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 27.
Изпълнителен директор:                                                                Съставител:
/Петър Нейчев/                                                     /Атлас Финанс ЕАД/
 
Изпълнителен директор:
/Петър Троплев/

 

Бележки към финансовите отчети

 

Основни счетоводни политики

 
 

 

“Атлас Финанс“ ЕАД е със седалище Република България.
“Атлас Финанс” ЕАД е вписано в Търговския регистъра на 29.05.2010 г. в съответствие с Търговския закон на Република България.
Адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев“ № 27А .
Адрес   за кореспонденция – гр. Пловдив, бул.“Христо Ботев“ №27А.
Основна  дейност  –  финансови, счетоводни и юридически консултации и услуги.
Регистрираният капитал към 30.06.2012 г. е 9 595 108 лв.,  разпределен на 9 595 108 дяла по 1 лв. единия.
Капиталът е изцяло внесен.
Дружеството се представлява и управлява от  Изпълнителен директор – Петър Нейчев и Петър Троплев – заедно и поотделно.
Дружеството майка е Корпорация за технологии и иновации „Съединение”.

 
 

 
 

 

Бележки към финансовите отчети

Основни счетоводни политики
(а) База за изготвяне на финансовите отчети 
Финансовият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международните Стандарти за Финансово Отчитане (МСФО), приети от Борда по Международни Счетоводни Стандарти (БМСС), и разясненията, публикувани от Комитета за разяснения на МСФО към БМСС.
Финансовият отчет  е  изготвен на принципа на действащо предприятие, който предполага, че дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. Бъдещата дейност на дружеството зависи от бизнес средата, както и от обезпечаването на финансиране от страна на настоящите и бъдещи собственици и инвеститори. Ако стопанските рискове бъдат подценени и дейността на дружеството бъде затруднена или прекратена, а съответните активи продадени, следва да бъдат извършени корекции, за да се намали балансова сума на активите до тяхната ликвидационна стойност, да се начислят евентуални бъдещи задължения, и да се извърши рекласификация на дълготрайните активи и дългосрочните пасиви като краткотрайни такива. Като се има предвид оценката на очакваните бъдещи парични потоци, управлението на дружеството счита, че е подходящо финансовите отчети да бъдат изготвени на база на принципа на действащото предприятие. Финансовият отчет е изготвен на база принципа на историческата цена в хиляди левове.
(б) Основа за изготвяне
Функционална и отчетна валута на Дружеството е българският лев (BGN).
Обменният курс на еврото към българския лев е фиксиран със закон и е 1.95583 лв. за едно евро.
Всички данни за 2012  година са  представени в настоящия финансов отчет в хил. лева и са съпоставими помежду си.
(в) Сравнителни данни
Счетоводната политика , изложена по-долу, е прилагана последователно за всички периоди, представени в настоящия финансов отчет.

 

(г) Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

Приложението на МСС изисква от ръководството на дружеството да направи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите, и условните активи и пасиви. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изговянето на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия отчет.

 

Бележки към финансовите отчети

Основни счетоводни политики 

(д) Оценка и управление на риска

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове. Пазарният риск  е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансов инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.

– Валутен риск
Дружеството не е изложено на значим валутен риск, тъй като неговите сделки се извършват основно в лева.
 
– Лихвен риск

Финансовите пасиви, които излагат дружеството на лихвен риск, са получените инвестиционни и оборотни кредити.

– Ценови риск

Дружеството не е изложено на пряк ценови риск, тъй като цените на извършваните от него услуги се образуват на основата на пазарни принципи и отразяват всички промени в конкретната ситуатиция. 

–     Кредитен риск

Финансови активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания от продажби и предоставени заеми. Основно дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че контрагентите не изплатят своите задължения. Политиката на ръководството за минимизиране на този риск е насочена към осъществяване на продажби на усулги на клиенти с подходяща кредитна репутация и получаване на адекватни обезпечения. 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *