Държавата получи 30 млн. лева от заема за КТБ

Държавата напомни за себе си и гръмко оповести, че си е получила обратно част от заема, който трябваше да успокои вложителите на затворената банка КТБ и да ги обезвъзмезди в размера, предвиден в закона. Така Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) вече извърши частично предсрочно погасяване в размер на 30 млн. лв. по заема, отпуснат от централния бюджет за изплащане на гарантираните влогове на вложителите в Корпоративна търговска банка, съобщиха от ФГВБ.
Това е второто частично предсрочно погасяване по заема, с което общият размер на предсрочно погасената от ФГВБ главница достигна 1,175 млрд. лв.
ФГВБ планира да погаси оставащата главница в размер на 500 млн. лева също преди падежа на заема. Следващото частично предсрочно погасяване ще бъде извършено след произнасяне на съда по несъстоятелността с окончателното решение по постъпилите жалби срещу одобрената от ФГВБ първа частична сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите на банката.
Размерът на заема по Договора е до 2 млрд. лв., от които ФГВБ е усвоил 1,675 млрд. лева. Лихвеният процент е фиксиран в размер на 2,95 на сто, а лихвените плащания са веднъж годишно на 15 април. Погасяването на заема е еднократно на 15 април 2020 г., като е предвидена възможност за изцяло или частично предсрочно погасяване. Общият размер на изплатените лихви по заема през 2015-2017 г. възлиза на 104 572 246,58 лева, пише в съобщението.

Според закона ФГВБ гарантира изцяло влоговете на един вложител в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв. Тази сума включва главницата и начислените лихви до датата на акта на БНБ за отнемане на лиценза на банка или за обявяването на влоговете в нея за неналични.
Допълнителна гаранция до 250 000 лв. за срок до 3 месеца се предоставя за определен вид влогове, възникнали в резултат от: сделки с недвижими имоти за жилищни нужди; изплатени суми по повод сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт; застрахователни или осигурителни плащания, изплащане на обезщетения за вреди от престъпления или от отменена присъда.

ФГВБ гарантира влоговете на граждани и фирми в български левове и в чуждестранна валута. Влогове са всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид, открита на името на едно или повече лица (срочни и безсрочни влогове, разплащателни сметки, сметки по дебитни и кредитни карти). Гаранцията на влоговете се отнася също и за кредитните салда.

Изключени по закон от гаранция са влоговете на банките и финансовите институции, застрахователите и презастрахователите, пенсионно-осигурителните дружества и фондовете за задължително и доброволно пенсионно осигуряване, инвестиционните посредници и дружества, гаранционните фондове и бюджетните организации. Влоговете, свързани с „изпиране на пари”, също са изключени от гаранцията, ако титулярът им е осъден с влязла в сила присъда.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *