Електронната студентска книжка в УНСС

УНСС е най-големият по брой студенти университет в България. Основната дейност на УНСС е образователна и научно-изследователска работа. В УНСС годишно се приемат над 4000 души за обучение в образователна степен Бакалавър, като отделно има магистърска и докторска програма.

Резултат с изображение за унсс

Всяка изпитна сесия е концентрирана в рамките на около три седмици, в този период трябва да се изпитат над 21 000 студента за средно по 5 дисциплини, т.е. за три седмици трябва да се нанесат 100 000 оценки в изпитните протоколи, да се нанесат 100 000 оценки в главните книги и 100 000 оценки в студентските книжки. Това е голяма по обем физическа работа и създава потенциал за допускане на много грешки и несъответствия между една оценка на студент по дадена дисциплина в протокол, в главна книга, в студентската книжка. Свързано е с технологичния проблем, че данните тип „оценка“ трябва да имат по 3 копия, информира  computerworld.bg.

Друго предизвикателство пред университета е необходимостта студентите да свикват да работят с електронни пари и да развият умения за опериране с електронни пари, както и въпросите с тяхното инвестиране. Всички видове стипендии се осигуряват чрез електронен превод по банкови сметки, което така или иначе налага необходимостта всеки студент да има банкова карта.

УНСС, като уникален университет в България, има за цел да представя своите студенти като студенти с международно еквивалентни права, което се осигурява от ISIC идентификацията, предоставена в България от фирма АПАО.

Данните на тази комбинирана студентска книжка са измислени.

Едновременното използване на отделни платежна банкова карта, ISIC карта и студентска книжка е неудобство и за потребителите, и от функционална гледна точка. Обединението на тези три форми на документи засега не е реализирано никъде по света, което се удостовери от направеното проучване, свързано с регистрацията на патента за електронна студентска книжка.

Целта на проекта

е да се създаде електронна студентска книжка в която се комбинират функциите на банкова платежна карта, функциите на международна студентска идентификационна карта ISIC и функциите студентска книжка по нанасяне на цифрови оценки, които са цифрово подписани от преподавателя, с елиминиране на всякакво друго възможно влияние върху оценките.

Стъпките за реализиране на поставените цели са следните:

  • Избор на смарт карта като технологичен носител на множество приложения, без да се изисква създаване и използване на допълнителен носител от студента;

  • Избор на фирма за технологично партньорство и доставка на специализирано оборудване за работа със смарт карти, както и за възлагане на услуги по визуална и електронна персонализация на тези смарт карти в България, която да има необходимото ноу-хау и експертиза за работа с най-модерните технологии в смарт картите, както и да има отговорно бизнес поведение за стартиране на дългогодишно партньорство. Изборът на УНСС е бил фирма Комитекс;

  • Избор на банка, която да има достатъчно динамични и гъвкави бизнес решения, която да допуска едновременно съществуване в една карта на банкови и други приложения и която да има готовност за инвестиции в иновативни решения, свързани с младите хора, каквито са студентите – Банка ДСК;

  • Кооперативност с фирмата АПАО, която освен да предоставя международни студентски идентификации, намаления за студентите за определени културни и развлекателни мероприятия, също така да предоставя свои човешки ресурси при издаването и разпространението на електронните студентски книжки.

ИТ решение

Проектът е разработен с уникални ИКТ решения от разработчици на УНСС, като са използвани ноу-хау и съществуващи технологии на Комитекс в областта на работа с безконтактни смарткарти, и на Банка ДСК в изработването на самите карти. Комитекс участва в проекта като доставчик на специализиран хардуер, с експертна технологична помощ при разработването на проекта, и с ежегодно предоставяне на услуга по визуална и електронна персонализация на картите. Уникалната технология, разработена от УНСС, включва специално програмиране на смарт карти (електронната студентска книжка технологично е една хибридна смарт карта с множество приложения) със специфично разработен модел на данни, хардуерен киоск, програмно осигуряване на киоска, софтуерно интегриране на електронните студентски книжки към системата „Студент“ на УНСС, заедно с електронните протоколи и електронните главни книги, специални средства за информационна сигурност и криптиране на информацията и цифрово подписване на оценките в електронните студентски книжки.

ИТ решението обхваща следните елементи:

  • ИКТ инфраструктура. За предложеното решение се използва следната инфраструктура: компютърна система на УНСС, в която основна компонента е „Система студент“, включваща създаване и обработка на електронни протоколи, създаване, обработка и съхранение на електронни главни книги. Специализирани киоски за обслужване на студентите, включващо и обслужване на електронните студентски книжки. Специализирани четящи устройства за смарт карти по работните места на ангажирани в процеса служители на УНСС и в учебни зали за електронни изпити.

  • Мрежата е изцяло локална мрежа, в която се свързани и киоските на университета.

  • Софтуерни решения: софтуерно приложение в смарт картата – електронната студентска книжка; софтуерна компонента за обслужване на електронна студентска книжка, разположена в Киоските; софтуерно решение за подаване на документи и подготовка за издаване на електронни студентски книжки; софтуерна система за смарт телефони, визуализираща съдържанието на електронната студентска книжка;

  • Интеграция с други ИКТ решения. Предложената система за електронна студентска книжка е напълно интегрирана със съществуващата система на УНСС за управление на учебния процес и научно-изследователската работа. Детайлна част на интегрирането е свързана с цифровото подписване на електронните протоколи от преподавател, автоматичното внасяне на цифрово подписани оценки в електронни главни книги, извеждане на информация на киоски за оценки, внесени в електронните студентски книжки, прехвърляне на цифрово подписани оценки от електронните главни книги в електронните студентски книжки.

За студентите бизнес процесът се променя чрез допълнителните възможности за въвеждане от тях на оценки от главните книги в електронните студентски книжки, без да се получават грешки или разминавания между двата вида оценки. Чрез приложението за мобилни телефони студентите могат да наблюдават в офлайн режим съдържанието на електронните студентски книжки.

За преподавателите процесът по нанасяне на оценки се ускорява чрез елиминиране ръчно нанасяне на оценки в студентските книжки, като качеството на този процес се увеличи, елиминирайки потенциално разминаване между оценки в електронните главни книги и студентските книжки.

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *