Етични принципи при банкирането: мисия с бъдеще

Като встъпителни думи за „етични принципи при банкирането“  бих прибегнал с етимологичното определение на думата “Етика” – тя означава : учение за морала, като една от формите на общественото съзнание, нравствените начала, които определят поведението на всяка обществена група, също може да се каже “моралните принципи на човека“.Идеята на тази публикация е да даде въведение към това, което често се описва като “етично, устойчиво, социално, алтернативно развитие или солидарност” в банковото дело и финансите. Общата връзка и специфичността на този вид финансови институции е, че те се характеризират с ценности, задвижващи импулси и практики в ядрото на бизнеса,  докато  стойностите са слабо развити в масовото банкиране и финансиране.

Банковият сектор и частните финансови институции по-специално  играят все по- често важна роля в подпомагане и създаването на по-устойчив свят. В съзнанието на потребителите, етични инвеститори, просветени в бизнеса, неправителствени организации (НПО), културни послания, както и водещи международни институции работят и търсят решения за бедност, несправедливост, война, широко разпространени заболявания, образователни неравенства, унищожаване на природата и планетата. Накратко,  те искат да се подобри качеството на живот на всеки един от нас на тази планета, те разбират, че всички ние сме икономически взаимозависими и по този начин съвместно отговорни, за да се грижим за сегашните и бъдещите поколения. Те споделят общ набор от ценности, в центъра на които е укрепването на човешкото достойнство. Някои от тези ценности са вече общоприети, други сеа поддържат на лично ниво. Тези хора и институции знаят и са готови да дадат своя принос със своите знания, капитал и енергия, за да се решат повечето от проблемите и те виждат себе си като част от решението…

Неправителствени организации призовават върху финансовите институции да приложат по-строги правила за социално и екологично отговорно поведение и кредитиране. Пример за това е Декларацията Колевекио на финансови институции и Sustainability 1, които очертават шест принципа, които финансовите институции трябва да приемат: ангажимент за устойчивост, за да “не вреди”, за отговорност, за отчетност, прозрачност и за устойчиви пазари и управление.

Някои събития са си проправили път в масовото вземане на решения в финансовата институция. Ясни индикации за това са демонстрирани  с подписването на международно признати стандарти , като например принципите за Отговорен Investment2, /отнасят се до околната среда, социален и корпоративен климат/.  Декларация Колевекио на финансови институции и устойчивост, стартира в света на Икономически форум през 2003г., а принципите за отговорно инвестиране е инициатива на финансите на UNEP и ООН Global Compact.

За да се променят политиките в банковия сектор  трябва време и да се измине дълъг път, но все пак, когато водещото начало е „общото благо“ и е прилаган  етичен подход, може да се говори за първите реални стъпки. Това най-вече се отнася до създаването на етични инвестиционни фондове, отделени от основната банкова дейност за производство и въвеждането на кредитна политика с екологични критерии за постигане на намаляване на риска и защита на репутацията. Въпреки това етичното частно банкиране като развитие и  основна мисия все още не е в дневия ред на институциите. Основната дейност на финансовата възвръщаемост днес основно е  задвижвана от фондовите пазари и недалновидните акционери.

Важните проблеми на човешкото развитие и устойчивост –  намаляване на бедността, осъзнаване на влиянието на човека върху изменението на климата, инвестиции във възобновяеми енергийни източници, честна търговия и биологично земеделие, демонстрират възможностите за разширяване на обхвата на отговорност за финансовите институции, но за това те трябва да отговарят на някои условия. Но да не избързваме…

Един кратък поглед върху възникването на етичното банкиране и финансите. От началото на 15 век естествените науки и по-късно просвещението, постепенно еманципират хората от света на боговете, естествено и от тяхната социално заобикаляща среда. Връзката между хората се променя с нарастващото преобладаване на индивидуализма. Този контекст на фона на съвременното общество  съдейства за появата на съвременните етично-банкови концепции и практики.

Кои са основни характеристики на банковите ценности? Генезисът на тази дейност се крие в добрите намерения за просперитет  – социални, етични, с алтернативно или устойчиво развитие и солидарност. Банковото  дело и финансите са деноминациите, които в момента се използват за изразяване на конкретни начини за работа с пари, базирани на нефинансови обсъждания.

Липсва точна и единна дефиниция на видовете етични финанси и може би това не е възможно, поради различните традиции, от които са се появили етичните финансови актьори. Докато индивидуалните мотивации от учредителите, инвеститорите, спестителите, заемателите, социалните предприемачи, мениджърите и колегите на тези институции се различават значително, има някои универсални човешки ценности, практики и потребности, които мотивират всички от тях да генерират общо положително действие.

В съзнанието на хората обработката на пари се счита за допълнителна стойност сама по себе си. Много от тези стойности са част от международно признати декларации или принципи, като например Всеобща декларация за правата на човека /1948г./ и Международната Декларация на организацията за основните принципи и права на работното място /1998г./, с които се  идентифицират  на основни  права:

* Свобода на мисълта, мнение и изразяване, използвайки разум и съвет, са това, което води до финансиране на изкуството и културата, образованието и научните изследвания.

* Равни права на политическо и юридическо ниво, свободата и правото на сдружаване в едно демократично общество и правото на труд са основа за финансиране на проекти на  гражданското общество и за участие в обществения дебат за ползите и предизвикателства на споделена социална отговорност.

* Духът на братство, базиран на разбирателство, толерантност и сътрудничество в икономическия живот води до финансиране на социалните предприемачи, особено във високорискови области като намаляване на бедността, справедлива търговия, възпроизводството на околна среда и опазването й.

За тези, които практикуват принципите на етичната банка, повишаване на съзнанието и отговорността са от съществено значение в техните мисии и амбиции. Те правят избора само до финансиране на проекти и организации, които допринасят за по-устойчиво общество и  определят абсолютните критерии за кредитиране, постигащо устойчиво развитие: микрофинансиране, справедлива търговия, социално значими проекти в енергетиката, образованието, културата.

/следва продължение/

 

Камен ТОШКОВ

Авторът има 40 години стаж в БНБ. Започнал е в градския клон на банката в Пловдив след завършването на ВИИ „Карл Маркс“. Работи 10 години в родния град и се премества в София като шеф на отдел „Ревизии“, после е главен ревизор, за да стане по-късно ръководител на Управление „Банков надзор“ и член на УС на БНБ. Сега се занимава с консултантска дейност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *