Изравняват данъка върху дивидентите от български и чужди компании

Изравняват данъка върху дивидентите от български и чужди компании

06.07.2006 18:36

Размерът на окончателния данък за облагане на доходите от дивиденти ще е 7%, независимо дали от това дали лицето, изплащащо дохода е местно, или не. Това се казва в приетия днес проект на закон за данъците върху доходите на физическите лица.

В момента доходите от дивиденти на местни физически лица от източник в чужбина се облагат с 12%, докато доходите от дивиденти, изплатени от местни дружества, се облагат със 7 на сто.

Законопроектът въвежда още нормативно признати разходи в размер 50 на сто за лицата, упражняващи занаятчийска дейност, която не подлежи на облагане с патентен данък. При сегашния режим нормативно признатите разходи за тези лица са 35 на сто.

Проектозаконът запазва патентното облагане само по отношение на физическите лица и едноличните търговци, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност. От кръга на патентните дейности отпадат единствено транспортните дейности, таксиметровите превози и превозите по допълнителни автобусни линии. Положителен момент в областта на патентното облагане е възможността за намаляване на данъка при прекратяване на дейността през данъчната година за всички дейности, с изключение на хотелиерството и ресторантьорството, за които годишният размер на данъка е съобразен със сезонния им характер.

Законопроектът за данъците върху доходите на физическите лица регламентира данъчните облекчения да се ползват на годишна база от всички източници на доходи, а не както досега само от доходи от трудови правоотношения, от стопанска дейност и от наем. Възприет е по-гъвкав и рационален подход за ползване на данъчно облекчение за деца. За родителите, наети по трудови правоотношения, то ще може да се ползва чрез работодателя, който ще преизчислява годишния размер на данъка.

Вноските за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и застраховане остават освободени от облагане на „входа“ (с техния размер да се намалява сумата от годишните данъчни основи). Размерът на данъчното облекчение като процент от основата се запазва (до 10%), но е въведен годишен лимит от 1440 лв. В същото време облекчението ще се ползва за доходи от всички източници, включително за доходи от наем, от прехвърляне на имущество и от други доходи. Паралелно с това, при обратното получаване на сумите по договорите вече няма да се удържа окончателен данък в размер 12%, включително и за сумите, за които е ползвано данъчно облекчение на „входа“.

Обхватът на освободените от облагане доходи е разширен с доходите от лихви по влогове и депозити в банки и взаимоспомагателни каси в държави-членки на ЕС. Няма да се облагат и доходите от лихви в местни банки и каси, изплатени на чуждестранни физически лица. В момента тези доходи се облагат с данък при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане в размер 15 на сто.

Законопроектът въвежда един срок за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на дължимия данък – 30 април на годината, следваща данъчната година, за която се отнася. Когато годишната данъчна декларация е подадена до 10 февруари (а не както досега до 31 януари) и в същия срок е внесен данъкът, лицата ще ползват отстъпка в размер 5 на сто от сумата за довнасяне по декларацията. Освен това, законопроектът регламентира и отстъпка от 5 на сто от сумата за довнасяне, ако годишната данъчна декларация е подадена до 30 април по електронен път и данъкът е внесен в същия срок, доколкото не е ползвана отстъпката за подадена декларация и внесен данък до 10 февруари.

Проектозаконите запазват сега действащите месечна и годишна скали за определяне на данъка, тъй като тяхната промяна ще бъде уточнена в хода на бюджетната процедура за 2007 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *