Индустриален холдинг България ще емитира конвертируеми облигации

Извънредно Общо събрание на акционерите на Индустриален холдинг България АД, проведено вчера, е взело решение за издаване на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, съобщи холдингът чрез Бюлетин Investor.bg.

Общата стойност на облигационния заем е до 50 млн. лева, като номиналната и емисионната стойност на една облигация е 100 лева Срокът на заемa е 3 години, при лихва от 5% на годишна база, платима на всеки 6 месеца. Заемът ще се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност от 30 млн. лева.

Облигациите се издават чрез първично публично предлагане, въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект. При успех след сключването на облигационния заем, емисията ще бъде регистрирана за търговия на Българска фондова борса – София, като за целта преди това тя ще бъде вписана в регистъра на КФН.

Средствата от емисията ще бъдат използвани за погасяване на облигационния заем по предходна емисия конвертируеми облигаци, издадена от ИХ България, рефинансиране на инвестиции в КРЗ Порт Бургас АД и други проекти на холдинга и дъщерните дружества.

На падежа на облигациите всеки облигационер ще има право вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение.

Облигациите се издават с опция за предсрочно погасяване на част или цялата непогасена главница на определена дата, преди настъпването на падежа. Решение за предсрочното погасяване се взима от Управителния съвет на дружеството и се одобрява от Надзорния съвет.

Всеки акционер има право да запише облигации от настоящата емисия, пропорционално на притежаваните от него издадени акции. Акционерите на ИХ България към 14-я ден след датата на Общото събрание, на което е прието решението за издаване на конвертируеми облигации, получават права за участие в подписката за записване на книжата.

Индустриален холдинг България отчете спад на консолидираната печалба през третото тримесечие с 82% на годишна база до 177 хил. лв. при повишение на приходите от продажби с 0,8% до 23,431 млн. лв. За деветмесечието има загуба от 1,394 млн. лв. спрямо печалба от 19,523 млн. лв. преди година, като продажбите се понижават с 29% до 65,842 млн. лв.

В сряда холдингът съобщи, че е увеличил инвестицията си в дъщерното Булярд АД, като е закупил 36,5% от капитала на дружеството, в резултат на което делът му нараства до 98%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *