Инициатива „Ден за акции“ се провежда на 13 юни

Инициатива „Ден за акции“ се провежда на 13 юни. Тя е организирана от Българска фондова борса-София и Централен депозитар като предстои нейното четвърто издание. „Денят за акции“ има за цел да стимулира активното участие на индивидуалните инвеститори на капиталовия пазар, да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за финансовите инструменти в България.„Инициативата се очаква с нетърпение от индивидуалните инвеститори в страната и е силен инструмент за засилване на тяхната активност и роля на финансовите пазари.
Очакванията ни тази година са отново да бъдат реализирани 3-4 пъти по-голям брой сделки спрямо останалите дни.“, каза Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ-София.
„Близо 20 000 души провериха собствеността си върху акции за четири месеца, чрез електронните услуги на Централен депозитар. Това е един добър показател за засилване на интереса на индивидуалните инвеститори към капиталовия пазар.“, допълни Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар .
В „Деня за акции“ всички индивидуални инвеститори (физически лица), директни клиенти на български инвестиционни посредници, ще могат да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ-София без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и участващ в тази инициатива инвестиционен посредник. Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с не повече от 2,000 лв. на единична изпълнена поръчка.
Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ-София и Централен депозитар в „Деня за акции“ няма да таксуват своите клиенти в деня на инициатива– физически лица, чиито
сделки отговарят на посочените условия.

Интересно за бъдещи индивидуални инвеститори чрез тази инициатива: Българска Фондова Борса – София АД БФБ/ е лицензирана да извършва дейност като фондова борса на 09.10.1997 г. Предметът на дейност на дружеството включва организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти; организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа.

Емитенти

Привличането на нови емитенти за търговия на Борсата e сред основните приоритети на БФБ-София, като предлагането на качествени емисии финансови инструменти е ключ към решаването на проблема с ниската ликвидност на българския капиталовия пазар.

БФБ-София организира различни пазари в зависимост от качествени и количествени критерии към емитентите и техните емисии. Някои от пазарите са разделени на различни сегменти в зависимост от вида на ценните книжа, както и специфични изисквания към емитентите по отношение на акционерната им структура, финансови показатели, ликвидност и разкриване на информация. Пазарите, организирани от Борсата, са Основен пазар BSE и Алтернативен пазар BaSE.

Членство

Членове на Българска фондова борса-София могат да бъдат инвестиционни посредници, получили лиценз при условията и по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности и банки, които по занятие предоставят инвестиционни услуги и/или извършват инвестиционни дейности, получили лиценз за извършване на такива услуги и дейности от Българската народна банка.

Членовете на БФБ-София са напълно равнопоставени и имат еднакви права и задължения. Чрез търговската платформа XETRA членовете на БФБ-София получават възможност да търгуват на една от най-модерните в света платформи, притежаваща богата гама от функции, многообразие от видове поръчки и възможности за прилагането на разнообразни инвестиционни стратегии.

Стефан ПРОНЧЕВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *