Интеррег със 130 проекта за 15,6 млн. евро

Интеррег с проекти за над 15,6 млн. евро – такъв е бюджетът на Втората покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, могат да бъдат инвестирани в 29 български общини от областите Хасково, Ямбол и Бургас и 17 турски провинции от Одрин и Къркларели.

Това съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В рамките на крайния срок за кандидатстване са били получени 130 проектни предложения, които за пръв път са подавани изцяло по електронен път. Предстои тяхното разглеждане и оценяване. Подадените предложения ще преминат през два етапа на оценяване – административна оценка и оценка на качеството на проектното предложение.
В зависимост от одобрените кандидатури и стойността им, финансов ресурс от втората покана ще бъде вложен в мерки за предотвратяване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район;  подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси, както и към повишаване на туристическата привлекателност и потенциала за трансграничен туризъм, и увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм.

Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 е инструмент за прилагане на кохезионната политика на Европейския съюз – стратегия за интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика, създаваща високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване. Общата цел на програмата е подобряване на изпълнението на политиките и програмите за регионално развитие, основно програмите по цел“ Инвестиции за растеж и работни места“ и, когато е уместно, програмите по цел „Европейско териториално сътрудничество“, чрез насърчаване на обмена на опит и усвояването на политики между участници с регионално значение. Интеррег Европа е насочена към цялата територия на Европейския съюз, Норвегия и Швейцария. Общият бюджет е 426 309 618 евро, като средствата от Европейския фонд за регионално развитие възлизат на 359 326 320 евро, а останалата част от 66 983 298 евро е национално съфинансиране.  През настоящия програмен период програмата ще работи по четири теми – всички свързани с регионалното развитие: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации“, „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия“, „Нисковъглеродна икономика“ и „Околна среда и ресурсна ефективност“.

Бенефициенти могат да бъдат организации от 28-те държави–членки на ЕС, Норвегия или Швейцария, ако те са национални, регионални или местни публични органи, други публичноправни институции (например университети, агенции за регионално развитие, организации, подпомагащи бизнеса и др.), неправителствени организации.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *