Как да възстановя загубеното си българско гражданство?

Роден съм в България от родители – българскиграждани, но преди известно време емигрирах в чужбина. Станах гражданин на държавата, в която се установих да живея, но законите й изискваха да се освободя от българското си гражданство, за да е възможно да придобия нейното гражданство. Сега отново искам да стана български гражданин.

В кои случаи мога да възстановя българското си гражданство?

Възстановяване на българското ми гражданство е възможно, ако съм го загубил по някой от следните два начина:

– Чрез освобождаване от българско гражданство.

Освобождаването от гражданство може да станепо мое искане, акоживея постоянно в чужбина, придобил съм чуждо гражданство или има данни за открита процедура за придобиване на чуждо гражданство.

– Чрез лишаване от българско гражданство.

Държавата можеедностранно, без да се съобразява с моята воля, да ме лиши от гражданство, ако съмосъденс влязла в сила присъда за тежко престъпление против републиката, при условие че се намирам в чужбина и не оставам без гражданство. Не мога да бъда лишен от гражданство, ако съм български гражданин по рождение.

На какви условия трябва да отговарям, за да мога отново да стана български гражданин?

За да може българското ми гражданство да бъде възстановено, трябва да са изпълнени определени условия, които се различават в зависимост от това, как е било прекратено българското гражданство:

– Ако съм билосвободенот българско гражданство, трябва да отговарям едновременно на следните три условия:

– – да не съм осъждан с влязла в сила присъда за умишлено престъпление в държавата, в която живея, или в България;

– – да не представлявам заплаха заобществения ред, обществения морал, общественото здраве или за националната сигурност;

– – отпреди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за възстановяване на гражданството да имам разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в България. Това изискване не се отнася до мен, ако поне един от моите родители, баби и дядовци е българин.

– Ако съм биллишенот българско гражданство, трябва да е изпълнено едно от следните две условия:

– – да бъде установено, че не е имало основание за лишаване – тоест когато съм бил лишен от гражданство поради грешка в преценката на основанията; или

– – основанието за лишаване да е изгубило своето значение – или с други думи, когато с изменение на закона посоченото основание е премахнато.

Какво става с гражданството на децата ми, ако българското гражданство ми бъде възстановено?

– Ако не са навършили 14-годишнавъзраст, децата ми стават български граждани.

– Ако са между 14- и 18-годишна възраст, децата ми стават български граждани, ако и те поискат това.

– Ако са навършили 18 и повече години, гражданството им не се променя.

За да настъпят тези промени в гражданството на децата ми, трябва:

– аз и другият им родител да възстановим българското си гражданствоили

– само аз да възстановя българското си гражданство и другият родител да е съгласен с промяната в гражданството на нашите деца.

Подаване на молба и провеждане на интервю

Ако искам да си върна българското гражданство, е необходимо да направя две неща: да подам молба и да се явя на интервю.Молбата подавам в писмена форма пообразеци лично в Министерството на правосъдието или в българските дипломатически или консулски представителства в чужбина.

При подаването на молбата в Министерството на правосъдието се насрочва дата и час за провеждане на интервю, за което ще бъда уведомен. Интервюто се провежда от служител на дирекция “Българско гражданство” повъпросник, утвърден от министъра на правосъдието.Ако подам молбата в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, интервюто се провежда от служител на съответното представителство при подаването на молбата.

Ако всичко е минало гладко, българското ми гражданство ще бъде възстановено. Това става с указ на Президента. От деня на издаването му аз отново ставам български гражданин.

В изпълнение на президентския указ Министерството на правосъдието ми издава удостоверение за възстановяване на българско гражданство.Получаването му става само лично и срещу подпис в Министерството на правосъдието или в българско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.Така завършва процедурата по възстановяване на българското ми гражданство.

Възстановяването е един от способите за придобиване на българско гражданство, наред с придобиването на българско гражданство по месторождение, по натурализация и по произход. Как мога да стана български гражданин, при положение, че поне един от родителите ми е български гражданин, мога да научатук.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *