Кешът падна от 10 на 5 бона при разплащане

Кешът при разплащане се връща отново от десет на таван от пет хиляди лева – това решиха родните депутати, но едновременно с това гласуваха и да отпадне и отстъпката от 5% за подаване на данъчна декларация по електронен път.

Това стана, след като парламентът гласува на първо четене промени в Закона за данък върху добавената стойност. За закона гласуваха 119 депутати, 80 се обявиха против, а 8 се въздържаха.
В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени в Закона за ограничаване на кешът /плащанията в брой/, с които да се намали прага за ограничаване на плащанията в брой от 10 000 лв. на 5 000 лв.
Според вносителите от МС предложеният праг е в съответствие с наложилата се практика в другите държави членки на Европейския съюз, където прагът за плащанията в брой е в диапазон от 2 000 до 3 000 евро.
Да отпадне отстъпката от 5 на сто за физическите лица върху данъка за довнасяне при подаване по електронен път на годишната данъчна декларация, реши НС.
Предвижданите промени допълват разпоредбата за регистрация, с която данъчно задължените лица се задължават да подадат заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която въз основа на обема и характера на извършваната дейност, могат да направят обосновано предположение, че ще достигнат облагаем оборот от 50 000 лв. или повече в рамките на текущия и следващия месец.
Според вносители те от Министерски съвет предложението има за цел да противодейства на лицата, които избягват регистрация по ЗДДС при извършване на облагаема дейност за определен период от годината.
Предлага се в случаите на прекратяване на юридическо лице без ликвидация, или на неперсонифицирано дружество, или на осигурителна каса, данъчно задължените лица да бъдат дерегистрирани по закона служебно от органите по приходите.
Предлагат се и изменения, свързани с облекчаване и оптимизиране на процеса на деклариране, съгласно които, освен в изрично предвидени в закона случаи, отпада възможността за подаването на справка-декларацията, VIES-декларацията и отчетните регистри на хартиен носител и на технически носител. Подаването ще става по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Прецизира се разпоредбата, предвиждаща обезпечение при доставки на течни горива, като при определени обстоятелства отпада задължението за предоставяне на обезпечения от крайните потребители – лица, които не търгуват, а само пряко потребяват течни горива.
Предвижда се принудителната административна мярка „запечатване на обект за срок до един месец“ да може да се прилага и към трето лице, когато към момента на запечатване обектът или обектите се стопанисват от това трето лице, ако то е знаело или е могло да знае, че е започната процедура по запечатване.
Депутатът от БСП проф. Румен Гечев обяви, че БСП ще гласува против закона, защото няма реални разчети за неговото въздействие. „Няма нито едно число в закона. Ние празен чек не подписваме“, каза Гечев.
Депутатката от ДПС Алден Шевкед атакува понятието „обосновано предположение“ при регистрацията по ДДС. Според нея това понятие ще даде възможност на НАП да атакува едни бизнеси и да толерира други.
Според нея също е грешно да се задължават едноличните търговци, самоосигуряващи се и регистрираните селскостопански производители да подават декларации само по електронен път. По думите и това значително ще увеличи разходите им.
От Воля казаха, че подкрепят по-голяма част от предложенията, но не и това за ограничаване на разплащанията в брой.
Ели ЯНЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *