МВФ прогнозира ускоряване на българската икономика

Международният валутен фонд прогнозира умерено повишение в темпа на икономически растеж през 2014 г. в сравнение със слабия темп, наблюдаван миналата година, обусловено от засилващото се вътрешно търсене и по-високото усвояване на европейските фондове.

Макар че безработицата се предвижда да остане висока, заетостта започна да расте.

Потребителските цени се понижават, поради намаляващите цени на вноса, наличието на базови ефекти от намалението при административно определяните цени през предходната година и все още ограничената икономическа активност. През второто полугодие се очаква цените да се повишат слабо, тъй като ефектът от внесената отвън дефлация ще отслабне и растежът ще се ускори.

Неотдавнашните събития в Украйна и Русия вероятно ще имат ограничен ефект

върху растежа по линия на търговските и инвестиционни канали, докато зависимостта от вноса на руски газ представлява потенциален риск. Времевата реализация на проекта за газопровода „Южен поток“ остава несигурна, а потенциалните ефекти от него за икономиката и заетостта се изключват от текущите прогнози на МВФ. Ниският държавен дълг и ограничените експозиции на капиталовите пазари продължават да защитават България от колебанията на международните пазари.

Влиянието на вътрешната политическа несигурност върху темпа на реформите и

инвестициите, както и продължаващата несигурност в перспективата за ключови

търговски партньори от еврозоната, остават основни рискове за прогнозата.

Рисковете относно предвидените в държавния бюджет приходи тази година остават значителни, особено поради дефлацията. Същевременно е налице силен натиск от страна на разходите.

Бюджетните разходи, финансирани от европейските фондове, трябва да бъдат изпълнени в пълен обем, което да позволи усвояването на предоставените средства в рамките на предвидения график, както и трябва да продължи работата с Европейската комисия за навременното отпускане на замразените европейски фондове. По същия начин, своевременното приемане на законодателство за установяване на независим фискален съвет и на автоматични корективни механизми при отклонения от фискалните лимити би укрепило

допълнително фискалната нормативна рамка.

Същевременно застаряването на населението и продължаващата емиграция поставят значителни предизвикателства пред дългосрочните публични разходи.

В този контекст, финансовите ефекти върху пенсионната система от временното замразяване на пенсионната възраст и промените в правилото за индексация на пенсиите миналата година ще трябва да намерят своевременно решение.

Необходимо е да се направят още подобрения относно композицията и качеството на разходите, включително посредством повишаване на ефективността им в сферата на здравеопазването.

Необходими са по-големи усилия за намаляване на условните задължения и неефикасността по линия на държавните предприятия. В този контекст, трябва да се вземат мерки по отношение на финансовото състояние на някои части от енергийния сектор, включително електроенергийния сектор. Информация за тези условни задължения трябва да се посочва в държавния бюджет в специална част за фискалните рискове.

По отношение на финансовия сектор, прилагането на новия регулаторен режим на ЕС напредва, включително чрез приемане на предпазен капиталов буфер и капиталов буфер за системен риск, приложими за всички банки. Освен това, отпадането на специфичните провизии доведе до съответстващо на това повишаване на капитала за регулаторни цели.

Макар че нарастването на кредитите остава слабо, системата е стабилна и ликвидна, като необслужваните кредити на банките са защитени с буфери от провизии и значителен капитал, както и от положителната позиция на нетните чуждестранни активи.

Трябва обаче да продължат усилията на банките за разрешаване на въпроса с проблемните активи и за придобиване на свързаните с тях обезпечения, за да се намали несигурността относно цените на активите и с това да се подкрепят новите инвестиции.

Ускореният растеж, създаването на нови работни места и приближаването на доходите до средните в Европейския съюз ще изискват по-бърз напредък при справянето с критично важните институционални и по-общи структурни несъответствия.

Ключови в това отношение са усилията за укрепване на човешкия капитал, преодоляване на инфраструктурните дисбаланси, подобряване на условията за правене на бизнес и намаляване на корупцията и кронизма /използване на властта за облагодетелстване на малък кръг привилегировани/, включително и чрез независимо регулиране и одит, както и чрез мерки за укрепване на върховенството на закона.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *