Обучението във ВУЗ без технологична грамотност е „мисия невъзможна“

Превръщането на информационните технологии в основен фактор за по-ефективно учене, за ангажирано и иновативно поведение при решаване на редица сложни проблеми, променя подходите и методите за обучение в учебната среда. Пред образователните системи се очерта предоставяне на нови програми за обучение, които съответсват на потребностите от изграждане на умения и способности за по-ефективно използване на цифровите технологии като основа за учене през целия живот.

Днес ИКТ играят централна роля на всички равнища на образованието и встъпват като катализатори за образователни промени . За самите студенти, а и за образованието като цяло става важно не толкова предаването на факти и знания, колкото формулиране на важни и значими за обществото компетенции, които са необходими на младите хора, за да могат успешно да се „внедрат“ към мащабните цивилизационни промени.

Ясно се вижда необходимостта от придобиване на компетентност във връзка с комуникацията във виртуалното пространство, както със социалните предизвикателства, така и на умения, нужни за търсене на информация и управление, за участие в различни мрежи, на способности за създаване на нови знания и т.н..

Съществено място в обучението на студентите придобива владеенето на цифровата информация, способността да се разбира, оценява и използва ефективно и етично, за да се отговори на техните лични и академични потребности. Без да се усвоят тези компетенции е много трудно студентите ефективно да търсят и намират информация, да изграждат и разпространяват знания, които те сами са създали.

Пред днешните студенти, стои изключително трудна задача, която е свързана, от една страна, с усвояване на понятия и основни познания по отделни дисциплини и от друга страна, с разбиране на всичките необходими критерии , за да намират нужната информация, която е необходима за тяхната област на проучване и изследване. За студентите е важно да имат знания и умения в областта на цифровите технологии, за да могат да използват богатството от информационни източници под формата на бази данни, уеб портали, блогове, социални мрежи и т.н.

Налага се студентите да умеят да работят успешно с цифровите ресурси и да притежават необходимите знания, за да се справят самостоятелно при поставяне и разрешаване на научни проблеми, при разработване на проекти, казуси.

 

Публикацията подготви: Венелин ЙОРДАНОВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *