Особености на банковата и финансовата криза от 2006-2009 г. – III част

Извадки от книгата „БАНКОВИТЕ КРИЗИ и истината за Агробизнесбанк“

Създадената по инициатива на президента Барак Обама Комисия на Камарата на представителите на американския Конгрес имаше за цел да изясни причините за финансовата криза и нейното въздействие върху американската икономика и американското общество като цяло. САЩ бяха единствената страна в света, която създаде такава комисия. Нейни членове станаха политици с огромен опит в стопанската дейност. Комисията получи уникалния шанс да привлече най-значимото от огромния научен потенциал на страната в сферата на финансите, за да се опита да отговори на всички въпроси, свързани с кризата. Затова може да се каже, че обемистият окончателен доклад на Комисията е и изключително интересен научен труд, опиращ се на огромен фактологичен материал.

Комисията стигна до изводи, които в основни линии характеризират и специфичните особености на банковата и финансовата криза, независимо от това, че някои от тях са спорни и ние не ги споделяме. Комисията се занимава изключително с конкретните аспекти на кризата в САЩ и за съжаление само отчасти с фундаменталния въпрос за същността на феномена „финансова криза”. Нейният основен извод е, че кризата е можело да бъде предотвратена. „Икономическият цикъл не може да бъде върнат назад, но криза с такъв размах не трябваше да се допусне”. Този извод съдържа едно голямо противоречие. От една страна, се казва, че кризата е можело да бъде избегната, от друга страна, че не е трябвало да се допусне тя да достигне такъв размах. Ако се приеме, че кризата би могла да бъде ограничена, то по такъв начин индиректно се признава, че тя би настъпила така или иначе, независимо от наличието на човешки действия.

Икономическото развитие не протича по права линия, то е една непрекъсната смяна на „подем” и „спад”, които в крайна сметка съставляват икономическия цикъл. Според познатия образец развилите се на пазара диспропорции водят до прекратяване на „подема”. По време на кризата, в най-ниската точка на „спада” започва процесът на оздравяване на икономиката. Положителното въздейстие на кризата е, че тя премахва появилите се по време на „подема” отрицателни явления. Неефективните инвестиции се отписват, създадените свръхкапацитети се премахват. Едва след това може да започне подемът.

На никого досега не се е удало да предскаже възникването на една криза и нейните последици за икономиката. Комисията има право в този смисъл обаче, че редица предупредителни сигнали за зараждаща се криза са били просто пренебрегнати от Федералния резерв и обвинява служителите на Централната банка на САЩ в това, че напълно са пренебрегнали опасността за финансовата стабилност, произтичаща от пазара на ипотечните кредити за лица с по-ниска от нормалната кредитоспособност, както и тяхната секюритизация като канал за разпространение на съдържащия се в тази финансова иновация риск. Тук следва обаче да се спомене, че възникващите на пазара диспропорции не могат да бъдат преодолени със средства на финансовия надзор. Но безспорно е, че своевременната реакция на предупредителните сигнали със сигурност би ограничило разрушителната сила на кризата.

Комисията вижда причината за кризата преди всичко в неправилното поведение на институции и хора и по-малко в коренните изменения на финансовия пазар през последните 20-30 години. Разгръщането и задълбочаването на процеса на глобализация създаде необходимите предпоставки по пътя на преките инвестиции и трансфер на технологии за възникването на една нова стопанска структура в света, която обаче поради възникналите в резултат на това неравновесия може да оказва силно влияние на отделните фази на икономическия цикъл и да способства за разгръщане на кризи от типа на последната. За съжаление, въпросът за влиянието на новата стопанска структура и свързаното с нея неравновесие в световната икономика върху икономическия цикъл остава извън полезрението на Комисията.

Тук искаме да отбележим, че кризата безпорно е неизбежно следствие от увеличаващото се неравновесие в световното стопанство. От една страна има група развити страни, като на първо място следва да се споменат САЩ, които десетилетия наред потребяват повече, отколкото произвеждат, и това ги превръща в длъжници. От друга страна, има редица страни с експортноориентирани икономики, които формират огромни излишъци по текущата сметка. Ако тези излишъци се инвестират в националните икономики, това би довело до рязко поскъпване на националните валути и като следствие на това до намаляване на конкурентоспособността на експортираните стоки. Затова тези излишъци биват „стерилизирани” чрез инвестиции в ценни книжа на страните-длъжници. Двете групи страни се срещнаха на пазара на секюритизираните ипотечни кредити. Стотици „стерилизирани” милиарди бяха инвестирани в структурирани продукти. Затова не е преувеличено да се твърди, че една от най-важните причини за банковата и финансовата криза 2006 – 2009 г. са неравновесията в световната икономика, възникнали в резултат на глобализацията през последните десетилетия. За съжаление Комисията на Конгреса почти не се занимава с изследването на този изключително важен и труден въпрос.

Очаквайте продължение…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *