Парламентът гласува промени в закона срещу прането на пари

Парламентът гласува на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари/ЗМИП/, внесени от Министерския съвет.Към момента на приемане на новия ЗМИП от Народното събрание през 2018 г. не беше завършена Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма /НОР/, която да съответства на изискванията на директива на ЕС и да обоснове промяна на категориите задължени субекти, се посочва в мотивите.
Първата група на задължени лица, отпадащи от действащия закон, са тези, които не са свързани с установени рискови събития в доклада за НОР, като професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари на ценни книжа, пазарните оператори и/или регулираните пазари, и презастрахователите. Във втората са лица, по отношение на които са въведени други механизми в законодателството за предоставяне на информация, като органите на Националната агенция за приходите и митническите органи. Третата група – лица, чиято дейност е свързана с установени рискови събития в доклада за НОР, но на вида и естеството на заплахата и механизма за използване на уязвимостта за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма следва да се противодейства по друг подходящ и по-ефективен начин. Тази група включва търговците на едро, органите по приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори.
По отношение на професионалните спортни клубове следва да се отбележи, че в НОР професионалният футбол е идентифициран като нов сектор, изложен на рискове от изпиране на пари. Последното обуславя предложението за преформулиране на тази категория, като приложното й поле се ограничи до професионални футболни клубове.
В предлагания законопроект се предвиждат и редакции на действащи текстове от ЗМИП, които имат за цел конкретизиране и изясняване на въпроси, възникнали в периода от приемане на закона до настоящия момент.
Промените ще доведат и до намаляване на административната тежест за категориите лица, които ще отпаднат от кръга на задължените субекти, както и до повишаване ефективността на контрола по прилагане на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, се казва още в предложения проект. Той няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет.

 

Ели ЯНЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *