Предприятията стават по-иновативни

През периода 2016 – 2018 г. 30.1% от предприятията с 10 и повече заети лица осъществяват иновационна дейност, като в сравнение с предходното изследване (2014 – 2016 г.) иновационната им активност се увеличава с 2.9 пункта (от 27.2 на 30.1%), по данни на НСИ. Ръст се наблюдава както при предприятията в индустриалния сектор, така и при тези в сектора на услугите – съответно с 3.7 и 2.5 пункта.

В България иновациите са под средното за ЕС ниво | Наука, иновации ...

Иновационната активност на предприятията в индустрията (35.3%) е по-висока, отколкото на предприятията, предоставящи услуги (24.6%). Най-голям е делът на иновационно активните предприятия в групата на големите предприятия (с 250 и повече заети лица) – 76.1%.

През 2018 г. оборотът на иновационно активните предприятия съставлява 57.0% от оборота, а заетите лица – 57.8% от заетите във всички предприятия, информира economynews.bg.

В 29.2% от иновационно активните предприятия повече от половината заети лица са с висше образование, докато в предприятията без иновационна дейност този дял е 17.3%.

Дават повече пари за иновации

През наблюдавания период 18.4% oт всички предприятия реализират продуктови иновации (нови или усъвършенствани стоки и услуги), а 20.8% внедряват нови или усъвършенствани бизнес процеси.

От предприятията с продуктови иновации най-голям е делът на тези, които през периода 2016 – 2018 г. реализират на пазара само нови или усъвършенствани стоки – 48.3%. Нови или усъвършенствани услуги предоставят 27.5% от предприятията, а едновременно нови или усъвършенствани стоки и услуги – 24.2%.

Повече от половината (51.5%) oт предприятията с продуктови иновации реализират стоки или услуги, които са нови не само за тях, но и за пазара, т.е. не са били предлагани преди това от техните конкуренти.

Внедряване на иновации в съществуващи предприятия 2019 - 2020 ...

През наблюдавания период предприятията осъществяват различни видове бизнес процесови иновации, като най-много от тях внедряват нови или усъвършенствани:

  • методи за производство на стоки и предоставяне на услуги – 11.6%;
  • бизнес практики за организиране на работния процес и взаимоотношенията с други предприятия и организации – 9.2%;
  • методи за комуникация и обработка на информация – 8.9%;
  • маркетингови методи за промотиране, опаковане, ценообразуване, продуктов пласмент и обслужване след продажбата – 8.6%.

За осъществяване на иновационната си дейност 15.9% от иновационно активните предприятия си сътрудничат с други предприятия, научни организации и други партньори. При големите предприятия (с 250 и повече заети лица) този дял е 26.9%.

Маркетинг иновации за по-добро потребителско изживяване - CIO.bg

През 2018 г. 41.3% от оборота на иновационно активните предприятия е реализиран от продажби на чуждестранни клиенти, като 26.5% се дължи на клиенти от държави – членки на Европейския съюз, и на Европейската асоциация за свободна търговия, а 14.8% – на клиенти от други държави. Клиентите от България формират 58.7% от оборота на иновационно активните предприятия, докато при предприятията, които нямат иновационна дейност, този дял е по-висок – 72.5%.

Икономическата дейност в индустрията, в която има най-висок дял на иновационно активни предприятия, е „Производство на лекарствени вещества и продукти“ (66.7%). В сектора на услугите след „Научноизследователската и развойна дейност“ (НИРД), в която всички предприятия са иновативни, тъй като НИРД е вид иновационна дейност, се нареждат дейностите в областта на информационните технологии (56.7%).

 

 

 

financebg.com

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *