Проведе се ОСА на „Атлас Финанс“ АД , взеха се важни решения

От регистрирания капитал на дружеството в размер на 9 595 108 лева, разпределен съответно в 9 595 108 бр. акции с номинал 1/един/ лева всяка една, на събранието бяха предстаявени всички тези акции, представляващи 100 процента от капитала на дружеството. Освен акционерите на него присъстваха и представител на Съвета на директорите – 1, както и двама представители по чл. 234 от ТЗ на Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите“, която е ю.л., член на СД.
Събранието бе открито от д-р- ик. Петър Нейчев – председател на СД на „Атлас Финанс“ АД. След регистрацията на акционерите и проверка на кворума, събранието избра и водещите председател, секретар и преброител. Прдседателят на заседанието на ОСА прочете и предложения дневен ред:
1. Промяна на правната форма на Дружеството.
2. Промяна в предмета на дейност на дружеството.
3. Приемане на нов Устав на Дружеството.
4. Разни.        
   По т.1 във връзка с продажбата на 3 262 337 бр. акции от досегашния едноличен собственик „Корпорация за технологии и иновации“ АД на Дочо Георгиев Караиванов бе прието решение правната форма на дружеството да бъде променена от Еднолично акционерно дружество/ЕАД/ на Акционерно дружество/АД/.
  По точка 2 бе направено предложение и то бе прието във връзка с промяна предмета на дейност. Във връзка със статута на дружеството като финансова институция предметът му на деност ще бъде: „Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства;  финансов лизинг; гаранционни сделки;  търгуване със собствени средства или средства на клиенти с инстимунти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати или други, извън случаите по по чл. 2, ал. 2, т. 9 от ЗКИ, чуждестранна валута и благородни метали; финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, извън случаите по чл. 2, ал..2, т. 9 от ЗКИ; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания по кредити  и друга форма на финансиране/ факторинг, форфетинг и др./,организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни и междинни финансови отчети като специализирано счетоводно предприятие по § 1, т. 7 от ДРна Закона за счетоводството, както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство.   
ОСА прие и нов устав за работата на дружеството и поради изчерване на дневния ред то бе закрито.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *