Разходите на работодателите за час скачат с 8 на сто

Разходите на работодателите в България, по предварителни данни на Националния статистически институт /НСО/,  през четвъртото тримесечие на 2016 г. за един отработен час от наетите от тях хора нарастват с 8 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2015 година. Увеличението в индустрията е с 8,1 на сто, в услугите – с 9,4 на сто, и в строителството – с 2,2 на сто.
По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2016 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Култура, спорт и развлечения“ – с 25,5 на сто, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 14,3 на сто, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 10,7 на сто. Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 1,7 на сто, „Строителство“ – с 2,2 на сто, и „Образование“ – с 3 на сто.
През четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 8,2 на сто, а другите разходи /извън тези за възнаграждения/ – със 7 на сто. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 2,2 на сто за „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и „Строителство“ до 25,9 на сто за „Култура, спорт и развлечения“.

Освен тази, официалната фасада на НСИ, която е делегирана от функциите й на държавна институция с точно определени цели и задачи, институтът подпомага и създаването на практически програми, някои от които и с партньори от други страни-членки на ЕС, за решаването на общи задачи по социално-икономическото развитие.  Например институтът  е партньор по проект „Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с въздействието на транснационалната младежка миграция (YOUMIG)“, който се реализира в рамките на транснационалната програма за Дунавския регион (Interreg – Danube Transnational Programme – ERDF) и е насочен към оценка на младежката миграция и измерване на благосъстоянието на младите хора от региона.

Проектът е с продължителност 30 месеца и стартира от началото на тази година –  на 1.01.2017 година. Партньори по проекта  са органи на местната власт, научни институти, университети и статистически служби от осем страни (Унгария, Австрия, България, Германия, Румъния, Словакия, Словения и Сърбия). Водещ партньор е Унгарската централна статистическа служба. Проектът YOUMIG има за цел да насърчи развитието на управлението на местно ниво и да подпомогне общините за справяне с предизвикателствата, свързани с младежката миграция, чрез подобряване на обхвата на данните за миграцията и обмен на знания на транснационално ниво.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *