Речник на банкови и финансови термини и жаргони: Т-У

Т
Такси
Определени суми, които се плащат от клиенти на банката за ползваните банкови услуги, улеснения и други.

Тарифа
Официално установена система от норми за облагане, заплащане на такси, комисиони, разноски, лихвени проценти, събирани от банките по предлаганите от тях услуги.

Текущ ремонт   /   Routine repair 
Текущ ремонт на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в
тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

Текуща бюджетна сметка
Банкова сметка за съхранение на пари на разпоредителите с бюджетни средства и пари, отпуснати от бюджета на други лица.

Текуща доходност / Current yield
Отношение на годишния доход към текущата цена на един актив.

Текуща стойност / Present value
Дисконтираната стойност на паричните плащания в бъдещи периоди.

Текущи активи
Активи, непоказващи слабости, които биха застрашили изплащането им съгласно договорената схема. Такива активи са структурирани правилно и са осугурени във всяко отношение.

Темп на инфлация / Rate of inflation
Ежегодният темп на прираста на ценовия индекс, обикновено на индекса на цените на потребителските стоки. Измерва се с процентно изразения прираст на средното равнище на цените на потребителските стоки спрямо предходната година.

Теория за избора на портфейл / Portfolio choice theory
Теория, изучаваща факторите, от които зависи изборът на активи от икономическите агенти при формиране на техните инвестиционни портфейли . Основни фактори са богатството, рискът, ликвидността и очакваният доход от актива.

Теория за парите / Monetary theory
Раздел в икономическата теория, изучаващ въздействието на парите и паричната политика върху икономиката като цяло.

Теория за сегментираните пазари / Segmented markets theory
Теория за срочната структура на лихвените проценти, според която пазарите на облигации с различен срок нямат връзка един с друг и формираните на всеки от тях лихвени проценти са независими.

Теория на арбитражното ценообразуване
Теория за оценяване на активите, изведена от факторен модел с помощта на диверсификация и арбитражни аргументи. Теорията описва зависимостта между очакваните възвръщаемости от ценните книжа, при положение, че не съществуват възможности за обогатяване чрез безрискови арбитражни инвестиции.

Теория на Дау / Dow Theory
Метод, който се опитва да определи дългосрочните и краткосрочните тенденции в цените на фондовия пазар.

Теория на очакванията / Expectations theory
Теория за срочната структура на лихвените проценти, според която лихвеният процент по дългосрочна облигация е равен на средния от очакваните лихвени проценти по краткосрочни облигации с падежи през срока на дългосрочната

Теория на хаоса / Chaos Theory
Описва поведението на нелинейните системи, подмножество от нелинейния динамичен анализ, Теорията на хаоса е клон от математиката, фокусиран върху нерегулярното и комплексно поведение, което има подлежащ на изпълнение ордер. В капиталовия пазар, Теорията на хаоса прави опити да предскаже бъдещия път на капиталовите цени, включително внезапни промени, ставащи в периоди на интензивна пазарна дейност.

Терминали / Terminals 
Електромеханични устройства, които позволяват на оправомощени потребители достъп до редица услуги. Потребителят има достъп до услугите на терминала чрез карта, която разполага с една или повече от следните операции: пари в брой, дебитиране, забавено дебитиране, кредитиране и електронни пари. Терминалите са места за физически достъп и могат да бъдат обслужвани терминали (изискват помощта на оператор или касиер) или необслужвани терминали (предназначени да се използват от картодържателя в самостоятелен режим).

Терминално устройство АТМ (АТМ) / Automated teller machine (ATM)
Електромеханично устройство, позволяващо на оправомощени картодържатели, които обикновено използват четими от машини пластмасови карти, да теглят пари в брой от сметките си и/или ползват други услуги, като справка за състоянието на сметка, прехвърляне на средства или приемане на депозити. Устройство, което предлага единствено справка за състоянието на сметка, не се класифицира като ATM. В статистиката се отразяват следните операции: операция „Теглене на пари в брой“, позволяваща на оправомощените потребители да теглят пари в брой от сметките си, като използват карта с операция „Пари в брой“ и операция „Кредитен превод“, позволяваща на оправомощените потребители да прави кредитни преводи, като използва платежна карта. Това определение следва смисъла на Директива 2000/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно предприемането, осъществяването и надзора над дейността на институциите за електронни пари.

Терминални устройства за електронен превод на средства на мястото на продажбата / Electronic funds transfer at point of sale (EFTPOS) terminals
Терминални устройства ПОС, които съхраняват информация за плащанията чрез електронни средства. Те могат да са предназначени да предават такава информация за плащанията или онлайн (с искане за разрешение в реално време) или офлайн.

Терминали устройства за карти за електронни пари / E-money card terminals 
Позволяват превод на електронни пари от издателя на електронни пари върху карта за електронни пари и обратно (терминали за зареждане/отнемане на парична стойност на карта за електронни пари) или от баланса на картата на баланса на бенефициера (терминални устройства, приемащи карти за електронни пари).

Терминални устройства ПОС / Point of sale (POS)
Устройства, които позволяват използването на платежни карти на физическо, а не на виртуално място на продажба. Място на продажба означава предоставяне на стоки и услуги на обслужвани или необслужвани терминали.

Технически анализ / Technical analysis
Метод за оценка и прогнозиране на стойността на активите, чрез данни за пазарната активност, като историческа цена и обем на търговията. Техническите анализатори използват графики на цените за прогнозиране на бъдещата активност.
Тик / Tick
Минималното възможно движение в цената на даден финансов инструмент.

Тип лист
Публикация за по-важните акции и дялове за индивидуалните акционери – физически лица. Тези публикации приличат много на листовките с рейтинга на конете, които се раздават на конни състезания. Някои от тях успяват да раздвижат цените на пазарите на акции и дялове.

Точка на прекратяване на производството / Break-even point
Обем на производството, при който общият приход се изравнява с общите издръжки и икономическата печалба е равна на нула.

Транзакции
Извършване на финансова операция с банкова карта като:
• Теглене на пари в брой от банкомат или ПОС терминал
• Плащане на стоки и услуги при търговци
• Плащане на стоки и услуги в Интернет
• Плащане на стоки и услуги по телефон
• Плащане на стоки и услуги от банкомат
• Прехвърляне на суми между сметки.

Транзакционни (чекови) депозити или сметки / Transaction amount
Депозитни сметки, от които титулярът може да тегли пари по всяко време, да нареди плащане или да издаде чек срещу тях. 

Транзакционно търсене на пари / Transactions demand for money
Търсенето на пари, свързано с нивото на икономическата активност и зависещо от обема на транзакциите. 
Транзакция по зареждане/отнемане на парична стойност на карта с електронни пари / E-money card-loading/card unloading transaction
Транзакция, която позволява превод на електронни пари от издателя на електронни пари към карта с функция за електронни пари и обратно.

Транзакция по закупуване чрез електронни пари / E-money purchase transaction 
Транзакция, при която държателят на електронни пари извършва превод на електронни пари от своя баланс към баланса на бенефициера, или чрез карта за електронни пари или чрез друго устройство за съхранение на електронни пари.

Транзакции с пари в брой „на гише“ / Over-the-counter (OTC) cash transaction
Паричен депозит при или теглене на пари в брой от банка, като се използва банков формуляр. Тези транзакции не представляват плащания strictо sensu, тъй като те включват единствено промяна от централнобанкови пари в пари по банкова сметка или обратно.

Транзакции с пари в брой чрез АТМ / ATM cash transaction 
Теглене на пари в брой от или паричен депозит по сметка, които се извършват чрез ATM, като се използва карта с операция „Пари в брой“.

Трансмисионен механизъм на текущите плащания / Current account transmission mechanism
Канал за пренасяне на инфлация, свързан с механизма на цените на стоките, с които се търгува на международния пазар, или който предизвиква директен натиск върху търсенето от кейнсиански тип. 

Трансфер
Прехвърляне, превод по извършени плащания.

Трансферна заработка / Transfer earning
Доход от производствен фактор, при най-добрата му алтернативна употреба, който възпира нерационалното му преместване към други сфери на приложение.

Трансферни плащания / Transfer payments
Плащания, осъществявани от държавата към домакинствата, които не са за заплащане на оказани услуги. Това са пенсии, стипендии, помощи за безработни и др.

Трансферно ценообразуване / Transfer pricing
Формиране на специфични ценови взаимоотношения между компанията майка и нейните задгранични филиали, с оглед преодоляване на данъчното или митническото бреме. Смисълът е в баланса на компанията-майка или нейните филиали да се покаже по-малък доход, ако данъците и митата в съответната страна са по-големи. Това става посредством подценяване или надценяване на суровините и материалите, които те взаимно си продават.

Транш
Предварително договорена сума по финансова операция, която се предоставя или ползва на части при определени условия.

Трасант Издател на преводна полица (трата).

Трасат Лице, приемащо полицата (тратата), което по този начин се задължава да заплати преводната полица.

Трата
Менителница, прилагана в международните разплащания, представляваща писмено нареждане на издателя до неговия длъжник за заплащане на трето лице.

Трезор
Банково хранилище за съхранение на пари, ценни книжа, благородни метали и други ценности.

Тренд / Trend
Трендът е осовната посока, в която се движи цената или пазарът. Той може да бъде краткосрочен, средносрочен или дългосрочен, в зависимост от изследвания времеви интервал. По време на тренда се наблюдават времени движения в противоположна посока, които се наричат корекции. Когато не може да се определи посоката на движение на пазара, т.е. когато той се движи в по-тесни граници е налице липса на тренд или консолидация.

Тристранна операция   /   Three partite operation
Тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно следните условия:

регистрирано лице в държава членка А (прехвърлител) извършва доставка на стока на лице, регистрирано в държава членка Б (посредник), което след това извършва доставка на тази стока на лице, регистрирано в държава членка В (придобиващ);
стоките се транспортират директно от А до В;
посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;
придобиващият начислява ДДС като получател по доставката.

Тройно магически час
Дата, на която настъпва падежа на три вида американски финансови инструменти:

· Фючерсни договори с борсов индекс;

· Опции за тези фючърсни сделки;

· Опции за индивидуални заявки на акции по борсовия индекс.

Съвпадението на датата на падежа на трите вида финансови инструменти може да предизвика голямо движение на пазара.

Труд / Labor
Факторна услуга, свързана с физическите и умствени възможности на човека при производството на стоки и услуги.

Трудоемкост / Labor-intensive production
Понятие, използвано при измерването на разхода на труд за единица продукция.

Трудоспестяващи иновации / Labor-saving innovations
Технологично обновление на производството, в резултат на което нараства печалбата за сметка на заплатата.

Тръжна продажба
Метод за продажба на акции, разработен от американското правителство, който се използва по цял свят. При този метод продавачът определя цената, при която е склонен да продава акциите. Тази цена се нарича тръжна цена. След определянето на тръжната цена евентуалните кандидати за покупка се поканват да представят в писмена форма цената и условията, при които са склонни да закупят акциите, но с уговорката, че тази цена не може да бъде по ниска от тръжната. След обработката на тръжните оферти акциите се закупуват от този участник на пазара, който е заявил най-висока цена. Ако няма много заявки за цена над тръжната, офертата  пада, а може дори да се стигне до оттегляне на заявката за продажба на съответните акции от емитента.

Търговец / Merchant 
Професионалист, или орган представляващ група от професионалисти, който е упълномощен да получи средства срещу получаване на стоки или услуги, и който има споразумение с кредитна институция за получаване на такива средства (платежни средства). Търговецът може да използва сървър (сървър на търговеца), който може да позволи на клиента да избере платежни средства и който съхранява транзакцията за по-късно разплащане.

Търговия на гише / Over-the-counter
Over-the-counter или OTC се свързва с ценна книга, търгувана на различен от формалната фондова борса пазар. Под формална борса се разбира например БФБ-София и NYSE. Изразът се използва и при търговия с дадена ценна книга чрез дилърска мрежа на гише. Той се използва още и за дългови ценни книжа и други финансови инструменти, като деривати, които се търгуват чрез дилърски мрежи.

Търговия на маржин / Margin
Обикновено се отнася до търговия с ценни книжа със средства на заем. На практика се получава, че даден инвеститор търгува със средства на заем от брокера си и така може да придобие повече книжа отколкото би придобил с нормалните си финансови възможности. За този тип търговия се отваря специална маржин сметка, различна от общата ви сметка при посредника. За отварянето на така обикновено се изисква определен минимум от средства. Обикновено този тип търговия се счита за изключително рискован и не се препоръчва на ново-инвеститори.

Търговска банка / Commercial (deposit) bank
Банка, предоставяща широк диапазон от финансови услуги, най-вече откриване и обслужване на сметки и отпускане на заеми.

Търговски баланс / Balance of trade
Съставна част на платежния баланс, в която се записват операциите на търговията със стоки (видимата търговия). Когато бъдат включени и търговските операции с услугите (невидимата търговия), тогава балансът се нарича текущ платежен баланс или баланс по текущите операции.

Търговски ефекти
Всички инструменти за влагане на пари на капиталовия и паричния пазар – ценни книжа, облигации, бонове, акции, полици, менителници, записи на заповед и др.

Търговски кредит
Стокова форма на кредит, възникваща при отсрочване на плащането; задължение, оформено с полица.

Търговски регистър
Регистър, който се води към окръжните съдилища, където се вписват всички търговци и свързаните с тях обстоятелства, предвидени в закона.

Търговски ценни книжа / Commercial papers
Краткосрочни полици, издадени от първокласни търговски фирми, банки и финансови компании, с обичаен срок от 2 до 27 години.

Търговско дружество
Юридическо лице, което обединява две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства.

Търсене на пари / Demand for money
Основно понятие на паричната теория – означава търсенето на пари като вид актив, в който икономическите агенти държи богатството си – паралелно с финансови и реални активи. Търсенето на пари зависи от редица фактори, сред които лихвените проценти, дохода и др.

Търсене на труд / Demand of labor
Желанието на работодателите да закупят определено количество труд при дадена цена.

У
Умерена инфлация / Moderate inflation
Бавно покачване на цените на стоките, услугите и работната сила, чийто темп на прираста не надхвърля едноцифрени числа.

Унитарна банка / Unit bank
Банка без клонове, характерна за САЩ

Уол Стриит Джърнъл
Най-успешният финансов ежедневник в САЩ. Собственост е на фирмата „Дау Джоунс”, която определя основния индекс на Нюйоркската фондова борса. „Уол Стриит Джърнъл” е един от малкото вестници, които са изцяло национални, с читатели от Маями до Сиатъл.

Управителен съвет
Орган при двустепенна система на управление. При нея акционерното дружество се управлява и представлява от управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на надзорен съвет. Броят и членовете се определя в устава на дружеството, но не може да надхвърли девет души. Членовете на управителния съвет се избират от надзорен съвет, който определя тяхното възнаграждение и може да ги замени по всяко време. Правилникът за работа на управителния съвет се одобрява от надзорния съвет.

Управление на ликвидността на активите
Стратегия за посрещане на нуждите от ликвидност, използвана главно от малки банки, в които ликвидните фондове са вложени в сигурни активи, които при необходимост могат много бързо да се обърнат в парични средства.

Управление на пасивите
Възможностите незабавно да се осигурят парични ресурси за покриване на исканията, предявени към банката.

Управление на портфейл / Portfolio management 
Формирането на инвестиционна стратегия зависи най-вече от стратегическите цели на инвеститора, нивото му на толерантност към риска и бъдещите му нужди от капитал. За формиране на различни стратегии е необходимо и наличието на различни по вид и брой финансови активи – акции, облигации, валути, деривативни инструменти и други. За опростяване моделът може да се сведе до две основни стратегии за управление на портфейла – пасивна и активна. Българският капиталов пазар все още е доста ограничен от страна на търгуваните продукти, което се пренася и върху възможностите за структуриране на голям брой стратегии.

Упражняване / Exercise
Упражняване на правата по опцията.

Ускорена инфлация / Accelerated inflation
Отличителна черта на ускорената инфлация са високите й темпове, които обикновено се измерват с трицифрени числа. Реалните доходи на стопанските агенти бързо спадат, а реалният лихвен процент става отрицателна величина.

Условен актив   /   Contingent asset
Условен актив е възможен актив, възникващ като последствие от минали събития и чието съществуване може да се потвърди от настъпването или ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития, които не могат да бъдат напълно контролирани от предприятието.

Условен влог
Спестовен влог, при който вносителят влага пари на името на друго лице, като поставя условия по изплащането му.

Условен пасив   /   Contingent liability
Условен пасив е:
а) възможно задължение, възникнало като последствие от минали събития и чието съществуване може да се потвърди само от настъпването или ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития, които не могат да бъдат напълно контролирани от предприятието; или
б) сегашно задължение, произтичащо от минали събития, което не е било признато поради това, че:
– не е вероятно да се появи необходимост от изходящ поток от ресурси, съдържащи икономически ползи, за погасяване на задължението; или
– сумата на задължението не подлежи на оценяване с необходимата надеждност.

Условия на търговия / Terms of trade
Показател, дефиниран като отношение между количеството на дадена стока, което трябва да бъде произведено и доставено на пазара, за да се получи единица друга стока. В агрегиран вид, като аналитичен инструмент за вземане на макроикономически решения се пресмята като отношение на цените на експортните стоки към цените на импортните, което показва с единица експортен доход колко единици чуждестранни стоки могат да бъдат внесени.

Условни резидентни единици / Notional resident units 
а) Нерезидентните единици, които имат център на икономически интерес на икономическата територия на държавата или
б) нерезидентни единици в качеството им на собственици на земя или сгради на икономическата територия на държавата, но само по отношение на транзакциите свързани с тази земя или сгради.

Услуги, извършвани по електронен път   /   Services, carried out via electronic way
Услуги, извършвани по електронен път са:
а) предоставянето на пространство в интернет, доставката на носители на съдържание в интернет (хостинг), дистанционната поддръжка на програми и апаратура по електронен път;
б) доставката на софтуер и актуализацията му по електронен път;
в) предоставянето на изображение, текст и информация и на достъп до бази данни по електронен път;
г) предоставянето на музика, филми и игри, в т.ч. лотарийни, хазартни игри и игри с парични и предметни награди, предоставяни по електронен път, както и на политически, културни, художествени, спортни, научни и развлекателни предавания и прояви;
д) предоставянето на дистанционно обучение по електронен път.
Когато доставчикът на услуга и негов клиент кореспондират по електронна поща, това само по себе си не означава, че извършваната услуга е извършвана по електронен път.

Услуги с незначителна стойност   /   Services with insignificant value
Стоки с незначителна стойност и услуги с незначителна стойност са стоките или услугите, чиято пазарна цена е под 30 лв. и доставката им не е част от серия доставки, по които получател е едно и също лице.

Участник / Participant 
Лице, което е идентифицирано/разпознато от система за преводи и на което е разрешено да изпраща или което може да получава нареждания за превод за/от системата, директно или индиректно.

Финанси/следва продължение по азбучен ред/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *