Средният доход на лице от домакинство е 1071 лв.

 Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за доходи, разходи и потребление на домакинствата за второто тримесечие на годината.
 
Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата, която формира 54.5 процента от общия доход. Доходите от работна заплата през второто тримесечие на 2012 г. средно на лице от домакинството са 583 лв., което е с 18.0 на сто повече спрямо същото тримесечие на миналата година. Относителният дял на работната заплата в общия доход нараства с 2 процентни пункта за разглеждания период от време.
Вторият по значение източник на доход на българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял в общия доход намалява с 3.3 процентни пункта и съставлява 26.7% от него. През второто тримесечие на 2012 г. доходите от пенсии нарастват в номинално изражение с 1.4 процента спрямо същото тримесечие на предходната година и достигат 286 лв. средно на лице от домакинство.
През второто тримесечие на 2012 г. доходите от самостоятелна заетост средно на лице от домакинството се увеличават спрямо същия период на 2011 г. и достигат 81 лева. Относителният им дял намалява с 0.4 процентни пункта и представлява 7.6 процента от структурата на общия доход.
Доходите от социално осигуряване и социални помощи през второто тримесечие на 2012 г. имат сравнително малко значение за формирането на общия доход на домакинствата. Те се повишават за периода от 32 на 35 лв. средно на лице от домакинството, а относителният им дял в общия доход се запазва и представлява 3.3 процента от неговата структура.
Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2012 г. е 967 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2011 г. с 11.2 процента. Най-голям дял при формиране на общия разход на домакинствата имат разходите за храна и за жилище (енергия, горива, вода и др.) – 51.3 процента от всички разходи.
Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности те се увеличават с 5.4 процента и през второто тримесечие на 2012 г. са 333 лв. средно на лице в домакинството. Относителният им дял в общия разход намалява с 1.9 процентни пункта и представлява 34.5 на сто от него през второто тримесечие на 2012 година.
Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) се повишават от 135 лв. през второто тримесечие на 2011 г. на 162 лв. средно на лице от домакинството през същото тримесечие на 2012 година. Делът им в общия разход нараства с 1.2 процентни пункта и достига 16.8 процента от него през второто тримесечие на 2012 година.
Разходите за здравеопазване през второто тримесечие на 2012 г. се запазват на същото равнище от 51 лв. както през второто тримесечие на 2011 г., а относителният им дял намалява с 0.5 процентни пункта и е 5.3 процента от общия разход. Като абсолютни стойности разходите за транспорт и съобщения се увеличават с 15.4 процента и достигат 111 лв. средно на лице, а относителният им дял нараства с 0.5 процентни пункта и е 11.6 процента от общия разход на домакинствата.
Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават с 14.3 процента и през второто тримесечие на 2012 г. възлизат на 44 лв. средно на лице от домакинството. Техният относителен дял в общия разход е 4.6 на сто, което е с 0.1 процентни пункта повече в сравнение с второто тримесечие на 2011 година. Разходите за облекло и обувки се запазват на същото равнище и през второто тримесечие на 2012 г. са 28 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 2.9 процента, което е с 0.2 процентни пункта по-малко в сравнение с второто тримесечие на 2011 година.
Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през второто тримесечие на 2012 г. спрямо същото тримесечие на 2011 година. Увеличение се наблюдава при консумацията на плодове – от 5.9 на 6.4 кг, на кисело мляко – от 7.3 на 8.4 кг, на сирене – от 2.9 на 3.1 кг. По-чувствително намалява потреблението на хляб и тестени изделия – от 26.2 на 24.9 кг.

finansi

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *