Стартира Дванадесети национален конкурс “Млад икономист-2016 г.“

Управителният съвет на Съюза на икономистите в България обявява конкурс
МЛАД ИКОНОМИСТ 2016 г.

„ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

на тема: „МОЯТА БИЗНЕС ИДЕЯ“

Съорганизатор е Федерацията на научно-техническите съюзи.

Съорганизатор и генерален спонсор е Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен.

Целта на конкурса Млад икономист 2016 г., провеждан под надслова „Гласът на младите за силна икономика“ е да се провокира иновативното мислене на младите хора и да ги насочи за формиране и осмисляне на работеща идея, която в бъдеще може да прерасне в успешен бизнес.

Участници в конкурса могат да бъдат: ученици, студенти, докторанти и асистенти, млади предприемачи и експерти до 35 годишна възраст.

Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка.
Разработките трябва да бъдат написани на български език.

Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците.
В текста да не се посочва името на автора.
Участниците посочват личните си данни* на отделна страница:
– име, презиме и фамилия;
– адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон; e-mail;
– име и адрес на учебното заведение, факултет, специалност и форма на обучение (редовна, задочна), име на административната институция, длъжност.

Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 12 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване.
Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител по пощата (или лично в офиса на СИБ) и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg

Разработките се изпращат до 09 май 2016 г. на адрес:
гр. София 1000, ул. ”Г. С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България, За конкурса „Млад икономист 2016 г.”,За справка: тел.: 02 987 1847; моб. тел.: 0878 871 847; e-mail: unieconom@abv.bg
Награди: първо, участниците заели първо място в четирите категории получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на разработената бизнес идея с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.
Учениците класирали се на първо, второ и трето място, както и носителите на специални награди, с решение на
Академичния съвет могат да продължат образованието си през учебната 2016-2017г. в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, съорганизатор на конкурса.

Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2016 г.” ще се състои на11 юни 2016 г. (Ден на икономиста), събота, от 11 ч., в гр. София, зала 4, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г. С. Раковски” №108.
Неполучените на 11.06.2016 г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес.
Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: bgeconomist.bg

Източник: financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *