Финансов отчет за 3-то тримесечие на 2011г. на „Атлас Финанс“ ЕАД

Отчет за всеобхватния доход в хиляди лева

към 30  септември  2011

 
 
 
 
 

 

Бележка

30 септември  2011

30 септември  2010

 
 
 
 

Приходи от продажби

 
 

Доходи от продажби

1

245

12

Капитализирани собствени разходи
Разходи за материали

(12)

(1)

Разходи за външни услуги

2

(24)

(7)

Разходи за персонала

3

(40)

(20)

Разходи за амортизация

(13)

(6)

Балансова стойност на продедени активи/без продукция/

(35)

 

Финансови приходи (разходи)

4

(0)

(29)

Други разходи

(5)

(0)

Печалба/загуба преди облагане с данъци

116

(51)

 

 
 

Печалба/загуба за периода

5

116

(51)

Сума на всеобхватния доход за периода

116

(51)

Нетна печалба/загуба на акция в лева

0

0

Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 27.
28.10.2011 г.
Изпълнителен директор:                                                                Съставител:
/Димитър Гишин/                                                     /Атлас Финанс ЕАД/
 
Изпълнителен директор:
/Венелин Йорданов/

Отчет за финансовото състояние

в хиляди лева

към 30 септември 2011

 

Бележка

30 септември 2011

31 Декември 2010

АКТИВИ

Нетекущи активи

Имоти, машини и съоръжения
Нематериални активи

6

408
1

421

Финансови активи

7

8939

8939

Търговски и други вземания

8

190

358

Сума на нетекущите активи

9538

9718

Текущи активи

Материални запаси

9

21

9

Търговски и други вземания

10

349

249

Финансови активи

11

2616

2616

Парични средства

54

0

Сума на текущите активи

3040

2874

Сума на активите

12578

12592

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И  ПАСИВИ

Собствен капитал

Основен акционерен капитал

12

9595

9595

Натрупана печалба (загуба)

(81)

Текуща печалба (загуба)

116

(81)

Сума на собствения капитал

9630

9514

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница  7 до страница 27. 

Отчет за финансовото състояние, продължение

в хиляди лева

към 30 септември  2011

 

Бележка

30 септември 2011

31 Декември 2010

ПАСИВИ

Нетекущи пасиви

Дългосрочни заеми

13

1057

1299

Сума на нетекущите пасиви

1057

1299

Текущи пасиви

Данъчни задължения

15

3

1

Задължения към персонала

15

20

12

Задължения към осигурителни предприятия

15

4

3

Отсрочени данъци

14

1335

1335

Други текущи пасиви

15

529

428

Сума на текущите пасиви

1891

1779

Сума на пасивите

2948

3078

Сума на пасивите и собствения капитал

12578

12592

Отчетът за финансовото състояние  следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 27.

28.10.2011 г.
Изпълнителен директор:                                                                Съставител:
/Димитър Гишин/                                                    /Атлас Финанс ЕАД/
 
Изпълнителен директор:
/Венелин Йорданов/

Отчет за промените в собствения капитал

в хиляди лева

към 30 септември  2011

 

Бележки

Основен
акционерен капитал

Други
Резерви

Натрупана
печалба/ загуба

Финансови активи на разположение за продажба

Печалби от преоценка на имоти

Актюерски печалби/загуби по планове с дефинирани доходи

Общо собствен капитал

 

Встъпителен баланс към 29.05.2010

 

9595

9595

 

Промени в собствения капитал за 2010 г.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Сума на всеобхватния доход за периода

(81)

 
 
 

(81)

Остатък към 31.12.2010 г.

9595

(81)

9514

Промени в собствения капитал за 2011

116

116

Остатък към 30.09.2011 г.

9595

35

9630

Отчетът за промените собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 27.
28.10.2011 г.
Изпълнителен директор:                                                                Съставител:
/Димитър Гишин/                                                    /Атлас Финанс ЕАД/
 
Изпълнителен директор:
/Венелин Йорданов/

Отчет за паричните потоци

в хиляди лева

към 30 септември  2011

 

Бележка

30 септември 2011

30септември 2010

 
 
 
 
 

 

Парични потоци от оперативна дейност

 
 
 

 

Парични постъпления от клиенти

 

105

12

 

Парични плащания на доставчици

 

(84)

(3)

Парични плащания на персонала и социално осигуряване
Платени/възстановени данъци

(26)
(2)

(10)

Други постъпления/плащания от оперативна дейност

16

1

Нетни парични потоци  от оперативна дейност

9

0

 

Парични потоци от финансова дейност

 
 
 

 

Постъпления от заеми

 

42

 

 

Постъпления от дивиденти

 

2

 

 

Нени потоци от финансова дейност

 

44

 

 

 
 
 

 

Изменение  на паричните средства през периода 

 

53

0

 

 

 

Парични средства и еквиваленти в началото на периода

 

1

0

 

 

 

Парични средства и еквиваленти в края на периода

 

54

0  

 
 
 
 
 

Отчетът за паричните  потоци следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 27.
Изпълнителен директор:                                                                Съставител:
/Димитър Гишин/                                                     /Атлас Финанс ЕАД/
 
Изпълнителен директор:
/Венелин Йорданов/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *