Чистата печалба на ЕЦБ за 2016 г. е 1,19 млрд. евро

Чистата печалба през 2016 г. на Европейската централна банка /ЕЦБ/ е нараснала със 111 млн. евро до 1193 млн. евро, главно поради по-високите нетни приходи от лихви по портфейла на програмата за закупуване на активи и портфейла в щатски долари.

През 2016 г. нетните приходи от лихви са в размер на 1648 млн. евро (спрямо 1475 млн. евро през 2015 г.). Нетните приходи от лихви, произтичащи от програмата за закупуване на активи, се увеличиха с 275 млн. евро до 435 млн. евро в резултат от продължаващите покупки на ценни книжа по тази програма. Нетните приходи от лихви по първите две програми за закупуване на обезпечени облигации и програмата за пазарите на ценни книжа намаляха в резултат от изплащания, съответно до 88 млн. евро (спрямо 120 млн. евро през 2015 г.) и 520 млн. евро (спрямо 609 млн. евро през 2015 г.). Приходите от лихви по чуждестранните резервни активи нараснаха до 370 млн. евро (спрямо 283 млн. евро през 2015 г.) поради по-високите приходи от лихви по портфейла в щатски долари.

Реализираните печалби от финансови операции са на стойност 225 млн. евро  (спрямо 214 млн. евро през 2015 г.).

Обезценките са в размер на 148 млн. евро (спрямо 64 млн. евро през 2015 г.). По-високите обезценки през 2016 г. се дължат главно на по-високата пазарна доходност на ценните книжа в портфейла в щатски долари успоредно с цялостното намаляване на пазарната им стойност. Въз основа на резултатите от тестовете за обезценка, проведени за ценните книжа в портфейлите по паричната политика, не са отчетени загуби от обезценка.

Таксите, начислени на поднадзорните лица, са в размер на 382 млн. евро (спрямо 277 млн. евро през 2015 г.). Тези такси се начисляват за възстановяване на разходите на ЕЦБ във връзка с надзорните ѝ задачи. През 2016 г. разходите, свързани с ЕНМ, се увеличиха поради нарастването на числеността на персонала на банковия надзор в ЕЦБ, преместването в нова сграда и осигуряването на статистическа и ИТ инфраструктура.

Общите разходи за персонала и другите административни разходи отбелязаха увеличение, съответно до 467 млн. евро (спрямо 441 млн. евро през 2015 г.) и 487 млн. евро (спрямо 423 млн. евро през 2015 г.) в резултат от нарастването на разходите във връзка с надзорните задачи на ЕЦБ.

Нетната печалба на ЕЦБ се разпределя на националните централни банки от еврозоната (НЦБ). Управителният съвет взе решение да извърши междинно разпределение на печалбата на стойност 966 млн. евро между НЦБ от еврозоната на 31 януари 2017 г. На миналото си заседание Управителният съвет взе решение да разпредели остатъка от печалбата, в размер на 227 млн. евро, на 17 февруари 2017 г.

Общият размер на баланса на ЕЦБ се увеличава с 36% до 349 млрд. евро (спрямо 257 млрд. евро през 2015 г.). Увеличението се дължи основно на ценните книжа, придобити по програмата за закупуване на активи. Продължава да нараства и стойността на наличностите на ЕЦБ от чуждестранни резервни активи.

Тези фактори водят до разрастване на консолидирания баланс на Евросистемата, който се увеличи с 32% до 3663 млрд. евро (спрямо 2781 млрд. евро през 2015 г.). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика, нараснаха с 851 млрд. евро до 1654 млрд. евро (спрямо 803 млрд. евро през 2015 г.) поради ценните книжа, придобити по програмата за закупуване на активи. На 31 декември 2016 г. наличностите от ценни книжа по тази програма бяха в размер на 1532 млрд. евро (спрямо 650 млрд. евро през 2015 г.). Ценните книжа, държани по програмата за пазарите на ценни книжа, намаляват с 21 млрд. евро поради изплащания.

 

Публикацията подготви: Стефан ПРОНЧЕВ 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *