30 години от първата борсова сесия в новата икономическа история на България

БТА

Днес се навършват 30 години от проведената първа борсова сесия в новата икономическа история на България, припомнят от Българската стопанска камара (БСК).

Българска фондова борса-София променя името си:: Investor.bg

За начало на акционерното дело в България се счита 1862 г., когато в Цариград е регистрирано „Параплувно търговско дружество Провидение“ с капитал 12 500 турски лири. През 1896 г. във Варна е учредено „Българско търговско дружество“, а на следващата година в Цариград „Българско заемателно дружество“.

На 1 февруари 1912 г. Народното събрание приема Закон за борсите. Софийска фондова борса е учредена на 28 юли 1914 г., но реално борсовата търговия започва официално на 20 януари 1918 г. Софийска фондова борса започва подготвителна работа за започване на ефективна дейност след края на войната. Осигурено е ползването под наем на помещение в сградата на Търговско-индустриалната камара, изготвени са наредби за провеждането на борсовите сесии и са определени тарифите за участие.

С Указ от 25 май 1915 г. е приет Борсовият правилник на Софийска фондова борса. Поканени са всички емитенти на ценни книжа – банки, производствени и търговски дружества, да се регистрират за участие във фондовата търговия.

Софийска фондова борса е закрита и национализирана на 27 декември 1947 г. с промяна в чл. 45 от Закона за банките, като цялото имущество по право преминава безвъзмездно върху държавата. При БНБ се учредява служба, която е трябвало да продължи дейността на борсата по правилник, изработен от банката.

С влизането в сила на Указ 56, през 1989 г. възникват първите акционерни дружества (АД) в новата икономическа история на България. От регистрираните 92 дружества, повечето са от сферата на банковото дело, като резултат от преобразуването на окръжните и районните клонове на БНБ в универсални търговски банки.

През 1990 г. са регистрирани нови 63 акционерни дружества, като най-голяма част от тях са преобразувани търговски обекти от областта на туризма в самостоятелни дружества по решение на Комитета по туризъм.

През 1991 г. влиза в сила Търговският закон и възникват нови 298 акционерни дружества, като почти половината от тях (138) са преобразувани държавни фирми главно от системата на промишлеността. Към края на 1992 г. общият брой на регистрираните дружества е 603.

През 1992 г. е приет Законът за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОП) и започва подготовка за провеждане на масова приватизация.

Възникването на новите акционерни дружества и в най-голяма степен, очакваната приватизация на държавна и общинска собственост, нарастващият инвестиционен интерес във и към България предполагат необходимостта от изграждане на механизми за вторична търговия с акции и други финансови инструменти. Частната инициатива на изградилата се по това време широка търговска мрежа в цялата страна „Оупън маркет“ среща подкрепата на тогавашния заместник-председател на Българската стопанска камара Божидар Данев и двете организации учредяват през декември 1991 г. „Софийска фондова борса“ ООД.

Първата борсова сесия на Софийска фондова борса е проведена на 8 април 1992 г., в заседателната зала на тогавашната сграда на Българската стопанска камара, на ул. „Алабин“ 16-20. За хората от днешното поколение тази първа борсова сесия вероятно би предизвикала повече снизходителни усмивки, защото е проведена на принципа на аукциона – с наддаване за предложените акции. Първата официална сделка със 7 акции на тогавашната ТБ „Балканбанк“ АД полага началото на дейността на борсата.

Борсовите сесии на Софийската фондова борса през 1992 г. се провеждат по веднъж на две седмици. През май 1992 г. стартира работа и „Първа българска фондова борса“ АД, а само за 2 години възникват общо 16 фондови борси в страната – София, Стара Загора, Варна, Русе, Бурас, Плевен, Сливен, Габрово, Перник, Раднево, Враца, Шумен и други градове.

Спряха приватизацията на Българска фондова борса

В периода 1992-1994 г. десетки частни акционерни дружества стартират набирането на публични емисии през фондовите борси и интересът на инвеститорите расте непрекъснато.

На 6 август 1993 г. Софийската фондова борса организира и провежда първия си курс за брокерска правоспособност, а през есента на същата година БСК организира посещение и работни контакти с Франкфуртската фондова борса. От 19 януари 1994 г. започва провеждането на ежедневна борсова търговия, разработени и въведени са електронни системи за присъствена търговия. През юни 1994 г. излиза първият брой на специализираното месечно списание „Капиталов пазар“, което съдържа пълна борсова информация, анализи, статии и интервюта за капиталовия пазар в България.

Първоначалната еуфория за инвестиции в ценни книжа на дружества, обещаващи атрактивни печалби, закономерно води до краха на финансовите пирамиди „Лайф Чойс Интернешънъл“ АД, „Ийст Уест Интернешънъл“ АД, „Лекс“ АД и други. Много хора губят парите си и назрява значително обществено напрежение, което принуждава държавата да предприеме мерки за регулиране на капиталовия пазар.

През 1995 г. Народното събрание приема първия специализиран закон, регламентиращ търговията с ценни книжа – Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества, и се създава специализиран надзорен орган на пазара на ценни книжа – Комисията за ценните книжа и фондовите борси (понастоящем КФН).

В периода 1995-1996 г. се изгражда институционалната инфраструктура на капиталовия пазар, като се създава „Българската фондова борса“ АД, която обединява „Първа българска фондова борса“ АД и няколко регионални борси. Учредява се и „Централен депозитар“ АД. Въз основа на решението за масова приватизация на държавните предприятия, трансформирани в акционерни дружества, в периода 1996-1997 г. са създадени над 80 приватизационни фондове и акциите на повече от 1200 предприятия са „качени“ за търговия на борсата.

През 1997 г. Българската фондова борса се обединява със Софийска фондова борса АД, като наименованието на новата борса е „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ), и получава лиценз от КЦКФБ (днешната КФН).

Трийсет години след проведената първа борсова сесия в България можем безспорно да се гордеем с постигнатото, отчитат от БСК. Да не забравяме, че Лондонската фондова борса води своето начало от 1773 г., Нюйоркската фондова борса – от 1792 г., Борсата в Париж – от 1802 г., и т.н. Нашата фондова борса е сравнително млада, но бързо укрепна, разви се и се утвърди. Днес на БФБ се търгуват ценните книжа на над 350 емитента, пазарът за малки и средни предприятия (BEAM) успешно реализира няколко изключително успешни първични публични предлагания на акции, търговската система на борсата е съвременна и позволява предоставянето на нови услуги, финансови инструменти и възможности за емитентите, посредниците и инвеститорите.

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *