Икономически активното население в страната е само 67,6% от хората

Икономически активното население в страната на възраст 15- 64 навършени години е 3 470,4 хил., или 67,6% от населението в същата възрастова група. Товапоказват резултатите от проведеното от Националния статистически институт наблюдение на работната сила през второто тримесечие на 2009 г. В сравнение с второто тримесечие на 2008 г. равнището на икономическа активност на населението отбелязва незначително намаление с 0,3 пункта. Коефициентите на икономическа активност са съответно 72,3% за мъжете и 63% за жените.
Коефициентът на заетост на населението на 15- 64 навършени години през второто тримесечие на 2009 г. намалява с 0.6 пункта в сравнение със същия период на миналата година и достига 63,3%. Почти еднакво е намалението на заетостта при мъжете и при жените, като коефициентите на заетост са съответно 67,7% за мъжете и 59% за жените.
Икономически неактивните лица на възраст 15- 64 навършени години са 1661,9 хил., или 32,4% от населението в същата възрастова група. От тях 703,6 хил. са мъже и 958,3 хил. са жени.
Обезкуражените лица на възраст 15- 64 навършени години са 171,0 хил., или 10,3% от икономически неактивните в същата възрастова група. В сравнение с второто тримесечие на 2008 г. броят им отбелязва увеличение с 19,0 хиляди.
През второто тримесечие на 2009г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3300,1 хил., а относителният им дял от населението в същата възрастова група- 50,1%. В сравнение със същия период на 2008г. броят им намалява с 2,1%, а относителният им дял- с 0,9 пункта.
През второто тримесечие на 2009 г. безработните лица (на възраст 15 – 74 навършени години) са 222,6 хил., от които 117,3 хил. – мъже, и 105,2 хил. – жени. Коефициентът на безработицае 6.3%, като спрямо второто тримесечие на 2008г. е регистрирано увеличение с 0.5 пункта.
Различието в равнището на безработицата по местоживеене остава значително. В селатакоефициентът на безработица е 9% и е с 3,5 пункта по-висок от този в градовете(5,5%).
Безработните младежи (15- 24 навършени години) са 42.3 хиляди. Коефициентът на младежка безработицае 14,6%, като той е съответно 16,5% при мъжете и 12% при жените.

финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *