Общините правят опит за финансово оздравяване

Общините правят опит за финансово оздравяване и анализът на представените в МФ данни показва, че в редица общини се наблюдават тенденции за подобрение на финансовото състояние като цяло и усилия за елиминиране на рисковете от нарушение на фискалните правила, приложими за общините съгласно Закона за публичните финанси. Резултатите от направената оценка на данните в края на първото тримесечие на 2017 г., спрямо края на 2016 г., както и спрямо същия период на 2016 г., показват, че средният дял на приходите в общите постъпления за страната запазва относително постоянно равнище – 38,02 %, спрямо 37,94 % за същия период на миналата година и 40,07 % в края на 2016 г. Приходите превишават разходите към края на 1-вото тримесечие на 2017 г. при 18 % от общините. Тази тенденция към края на 2016 г. е била в полза на разходите. Наличните в края на март 2017 г. задължения за разходи към годишния размер на разходите на национално равнище достигат 5,3 % (при 5,5 % към 31.03.2016 г. и 8,4 % към 31.12.2016 г.). Броят на общините, превишаващи средните нива за страната, е 75 (при 86 за същия период на миналата година и 70 към края на 2016 г.). Към 31.03.2017 г. в 30 общини задълженията за разходи към годишния размер на разходите надвишава 15 на сто (при 34 общини за същия период на миналата година и 37 в края на 2016 г.).

Просрочените задължения на общините към 31.03.2017 г. са в размер на 185,6 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 175,8 млн. лева. Просрочените задължения по бюджетите на общините са формирани от 137 общини (52 % от общия брой общини). Над 48 % или 128 общини от всички завършват първото тримесечие на 2017 г. без просрочени задължения в бюджета. Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 36 % (95 общини), като общият размер на намалението, реализирано от тези общини, е 36,6 млн. лв. В същото време 69 броя общини (или 26 % от всичките) увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 28,8 млн. лв. Само 2 общини (Генерал Тошево и Нови пазар) запазват размера на просрочените си задължения без изменение в рамките на последната година. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 5,3 млн. лв. или 3,0 % от размера на просрочените задължения в бюджета.

 Общинският дълг и общинските гаранции към 31.03.2017 г. възлизат на 1 237,5 млн. лв., в т.ч. 564,8 млн. лв. вътрешен (45,6 %) и 672,7 млн. лв. външен дълг (дългът на Столична община формира 51,7 % от общия размер на дълга). Спрямо края на 2016 година, размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява с 11,5 млн. лв., което се дължи на намаление на размера на вътрешните заеми с 11,4 млн. лв. и на намаление на размера на външните заеми с 4,1 млн. лв.

Комплексният анализ на показателите на общините за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи за първото тримесечие на 2017 г. показва и кои са общините на този етап са с най-добри параметри на тези показатели. Информацията за тези общини и данните за техните финансови показатели са отразени подробно в материалите, аналогично на общините в процедура по финансово оздравяване.

За класираните въз основа на критериите по чл. 130а от ЗПФ в началото на 2017 г. 32 броя общини, които са в процедура по финансово оздравяване, данните към 31.03.2017 г. са следните:

Просрочените задължения по бюджета са в размер на 113,3 млн. лв., като при 30 от общините делът им спрямо годишния размер на разходите все още надвишава законовото ограничение от 5 на сто. Увеличението в размера на просрочените им задължения спрямо същия период на миналата година общо с 5,4 млн.лв. е в резултат на увеличението в 14 броя общини общо с 14,6 млн. лв. и намалението в 18 броя с 9,2 млн. лева. Спрямо края на 2016 г. е налице намаление на просрочените задължения на 32-те общини с 1,9 млн. лв., което е в резултат от намаление с 8,4 млн. лв. при 15 от тях и увеличение с 6,5 млн. лв. при 17 от тях. Задълженията за разходи са в размер на 123,1 млн. лв., като при 22 от общините делът им спрямо годишния размер на разходите все още надвишава законовото ограничение от 15 на сто. Задълженията им за разходи са намалели спрямо същия период на миналата година с 5,0 млн. лв. (при 12 от тях има увеличение със 7,8 млн. лв., а при 18 – намаление общо с 12,8 млн. лв.). Спрямо края на 2016 г. намалението е 19,5 млн. лв., като е реализирано в резултат на намалението с 21,0 млн. лв. в 10 от общините и увеличението с 1,5 млн. лв. в останалите 22 от тях. Поетите ангажименти са в размер на 199,4 млн. лв., като при 7 от общините делът им спрямо годишния размер на разходите все още надвишава законовото ограничение от 50 на сто. Поетите ангажименти са намалели със 105,1 млн. лв., спрямо същия период на миналата година, в резултат на намалението със 142,4 млн. лв. в 19 от общините и на увеличението с 37,3 млн. лв. при 13 от тях. Спрямо края на 2016 г. намалението е с 1,7 млн. лв., произтичащо от намаление с 8,9 млн. лв. в 14 от общините и увеличение със 7,2 млн. лв. в останалите 18.

От началото на 2017 г. на основание чл. 130е, ал. 4 във връзка с чл. 130ж от ЗПФ министърът на финансите е съгласувал планове за финансово оздравяване на 5 общини – Перник, Белово, Тетевен, Септември и Велинград. Плановете на общините Велинград и Септември са съгласувани през месец април 2017 г., когато са предоставени и заеми за финансово оздравяване на тези общини, а на Тетевен – в края на м. март, поради което на този етап не може да се даде категорична оценка на наблюдаваните показатели и финансово състояние на тези три общини. Общият финансов ефект от оздравителните планове следва да се реализира ефективно средносрочно в периода 2017 – 2019 г., като към края на всеки отчетен период общините са поели конкретни ангажименти за постигане на определени целеви стойности на финансовите си показатели, които следва да реализират и отчитат в Министерството на финансите.

Усилията на Министерството на финансите продължават в посока да се подобри и ефективността на управление на общинските разходи и да се запази положителната тенденция за подобряване на приходната част в общинските бюджети и през 2017 г. Препоръчително е общините да приемат и изпълняват оздравителни планове при наличие не само на три или повече от показателите по чл. 130а от ЗПФ, но и при индикации за достигане на критичните стойности по един или повече от всички наблюдавани показатели. Така ще преодолеят и елиминират своевременно риска да нарушат фискалните правила и параметри по ЗПФ, които през 2017 г. са задължителни за общините, след тригодишния преходен период, необходим за привеждане в съответствие с изискванията на закона. Министерството на финансите периодично информира общините, при които се наблюдават проблеми във финансовото управление и негативни тенденции в индикаторите за финансовото им представяне.

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *