Преките инвестиции с 28% спад за периода януари-април 2014 г.

Преките инвестиции в България възлизат на 218.5 млн. евро (0.5% от БВП) за периода януари -. април 2014 г, отбелязвайки понижение с 86,6 млн. евро (28.4%) в сравнение със същия период на 2013 г., показват предварителни данни на Българска народна банка (БНБ). Преките инвестиции в страната за април 2014 г. са положителни в размер на 106.6 млн. евро при -67,8 млн. евро за април 2013 г. Привлеченият през януари – април 2014 г. Дялов капитал (преведени / изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти във / от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления / плащания от / по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 33.1 млн. евро. Той е по-нисък с 227.1 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2013 г. (260.2 млн. Евро). Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти възлизат на 37 млн. евро при 37.8 млн. евро за януари – април 2013 г. За януари – април 2014 г. нетният Друг капитал (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен в размер на 108.9 млн. евро, при отрицателен в размер на -5 млн. евро за януари – април 2013 г. На база на предварителни данни за финансовия резултат, Реинвестираната печалба за януари – април 2014 г. (Представляваща частта на нерезидентите в неразпределената печалба или загуба на предприятието) се оценява на 76.5 млн. евро, при 50 млн. евро за същия период на 2013 г. По държави, най-големите преки инвестиции в страната за януари – април 2014 г. са от Нидерландия (62,4 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Швейцария (-12,1 млн. Евро). По предварителни данни Преките инвестиции в чужбина за януари – април 2014 г. се увеличават с 37.9 млн. евро, при увеличение в размер на 27.3 млн. евро за януари – април 2014 г. Преките инвестиции в чужбина за април 2014 г. нарастват със 7.1 млн. евро, при увеличение в размер на 10.2 млн. евро за април 2013 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *