Промишленото производство у нас се увеличава с 5,6%

По предварителни данни през февруари 2009 г. промишленото производство е с 5,6% по-голямо в сравнение с предходния месец. Общият индекс на промишленото производство се определя в голяма степен от индекса на преработващата промишленост, който през февруари 2009 г. нараства с 10,3% спрямо индекса за януари 2009 година. Ръст е регистриран при производството на метални изделия, без машини и оборудване с 46,9%, при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло с 46,3%, при производството на химични продукти с 24,6%. Намалява производството на тютюневи изделия с 5,7%, производството на облекло – с 4,8%, както и производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 3%.
В сравнение с февруари 2008 г. промишленото производство през февруари 2009 г. е със 17,7% по-малко. Производството на инвестиционни продукти и производството на продукти за междинно потребление спадат с 29,6%, а производството на енергийни продукти – с 0,1%.
Оборотът на предприятията от промишлеността нараства с 4,4% в сравнение с предходния месец.
През февруари 2009 г. спрямо януари 2009 г. оборотът в преработващата промишленост нараства с 10,7%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано намаление с 5,8%.
Общият оборот в промишлеността през февруари 2009 г. е със 17,2% по-малко в сравнение с февруари 2008 г., като спадът в преработващата промишленост е 26,4%. Същевременно обаче при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетен ръст от 13,1%.
Строителна продукция се увеличава с 6,3% в сравнение с предходния месец. Сградното строителство е със значителен относителен дял (68,5%) в общото строително производство и нарастването е с 3,1%, а при гражданското/инженерното строителство увеличението достига 14%, но поради по-малкия си относителен дял не влияе съществено върху общия индекс на строителната продукция.
Общата строителна продукция през февруари 2009 г. намалява с 5,8% в сравнение със същия месец на предходната година, което е резултат от спада с 9,4% на сградното строителство. Гражданското строителство се увеличава с 3% спрямо февруари 2008 г. и потвърждава тенденцията строителните предприемачи да насочват усилията си към доизграждане на строителни съоръжения, свързани с инфраструктурата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *