Пътят на руски газ е „отпушен“ от Газпром и ЕК

Пътят на руски газ от Газпром вече е прочистен от бюрократични камъни и Газпром получи безпрецедентни отстъпки от Европейската комисия и с поетите ангажиментите ще се позволи трансграничен свободен пренос на газ на конкурентни цени. Това ще засегне и България.

Европейската комисия приканва всички заинтересовани страни да предоставят становища относно представените от Газпром ангажименти в отговор на опасенията на комисията, свързани с конкуренцията на газовите пазари в Централна и Източна Европа, съобщи пресслужбата на ЕК. Комисарят по политиката в областта на конкуренцията Маргрете Вестегер заяви, че с ангажиментите на Газпром ще се даде възможност за свободен пренос на газ на конкурентни цени в Централна и Източна Европа.
Тези ангажименти разсейват опасенията ни по отношение на конкуренцията и осигуряват перспективно решение в съответствие с правилата на ЕС. Всъщност те спомагат за постигането на по-добра интеграция на газовите пазари в региона. Това е от значение за милиони европейци, които се нуждаят от газ, за да отопляват домовете си и да осигуряват енергия за бизнеса си, каза Вестегер.
Сега искаме да чуем становищата на клиентите и другите заинтересовани страни и ще ги разгледаме внимателно, преди да вземем решение, добави тя.
Газпром е най-големият доставчик на природен газ за редица държави в Централна и Източна Европа. През април 2015 г. комисията изпрати изложение на възраженията, в което изрази предварителното си становище, че следвайки цялостна стратегия за разделяне на централно- и източноевропейските газови пазари, Газпром нарушава антитръстовите правила на ЕС.
Комисията смята, че предложените от Газпром ангажименти са достатъчни, за да разсеят опасенията й по отношение на конкуренцията. Те спомагат за по-добрата интеграция на централно- и източноевропейските газови пазари, като улесняват трансграничния пренос на газ на конкурентни цени.
По-конкретно комисията е на мнение, че ангажиментите на Газпром отговарят на целите й във връзка с всяко отделно опасение за конкуренцията, а именно като гарантират, че

  • ограниченията за трансгранична препродажба на газ са окончателно премахнати;
  • трансграничният пренос на газ на централно- и източноевропейските газови пазари е улеснен;
  • цените на газа в Централна и Източна Европа отразяват конкурентните ценови референтни стойности; и
  • Газпром не може да се възползва от никакви предимства относно газовата инфраструктура, получавани от клиенти, възползвайки се от пазарната си позиция в областта на доставките на газ.

Сега комисията приканва всички заинтересовани страни да представят становищата си относно ангажиментите в срок от седем седмици след публикуването им в Официален вестник на ЕС.
И все пак, ако дадено дружество нарушава своите ангажименти, комисията може да наложи глоба в размер до 10 на сто от световния оборот на дружеството, без да се налага да доказва наличието на нарушение на антитръстовите правила на ЕС.
В по-общ план ефективната конкуренция на централно- и източноевропейските газови пазари не зависи единствено от прилагането на правилата на ЕС за конкуренцията, но и от инвестиции в диверсификацията на доставките на газ, целенасочено европейско и национално законодателство в областта на енергетиката и правилното му прилагане. Ето защо основен приоритет на комисията е създаването на европейски енергиен съюз.

Подробности относно ангажиментите на Газпром

В изложението на възраженията на комисията бяха очертани три основни опасения по отношение на конкуренцията. Ангажиментите на Газпром разсейват тези опасения. Дружеството обещава да спазва тези ангажименти в продължение на осем години.

1) Позволяване на свободния пренос на газ в Централна и Източна Европа.

Комисията е загрижена, че дружеството Газпром е наложило териториални ограничения в споразуменията си за доставка с търговци на едро и някои промишлени клиенти в осем държави членки (България, Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Полша, Унгария и Словакия).
Тези ограничения пречат на свободната търговия с газ в Централна и Източна Европа. Газпром пое ангажимента да отстрани всички договорни пречки пред свободния пренос на газ на централно- и източноевропейските газови пазари. Освен това дружеството се ангажира да предприеме активни стъпки за постигането на по-голяма интеграция на тези пазари:
Премахване на сегментацията на пазара – Газпром ще премахне всички преки и непреки договорни ограничения, които възпрепятстват клиентите му да препродават в чужбина закупения газ или правят тази препродажба икономически по-непривлекателна за клиентите. Това означава, че освен премахването на ограниченията върху препродажбата на газ (напр. забрани за износ, клаузи за местоназначение)
Газпром ще премахне всички клаузи, които намаляват бизнес стимулите за клиентите му да препродават газ (например клаузите, според които Газпром ще получи дял от печалбата при препродажба). Също така Газпром няма да въвежда отново такива клаузи в бъдеще. Улесняване на пазарните междусистемни връзки с България Създаване на възможности за повече потоци на газ към балтийските държави и България – Ако клиентите искат да препродадат газ отвъд националните си граници, те се нуждаят от достъп до газова инфраструктура, за да доставят газа. България и балтийските държави понастоящем нямат достъп до такива междусистемни връзки със своите съседи от ЕС.
Газпром пое ангажимент да даде на съответните клиенти в Унгария, Полша и Словакия възможност да поискат доставката на целия договорен газ или на част от него да се извършва до входни пунктове в балтийските държави и България. Това ще позволи на тези клиенти да търсят нови бизнес възможности в балтийските държави и България, дори преди да бъде готова свързващата газова инфраструктура.
На Газпром ще бъде разрешено да начислява фиксирана и прозрачна такса за услугата, съответстваща на таксата, която дружеството би начислило по принцип за подобна услуга на пазара.

2) Гарантиране на конкурентни цени на газ в Централна и Източна Европа

Комисията се опасяваше, че териториалните ограничения са позволили на Газпром да раздели пазара, в резултат на което дружеството вероятно е успяло да прилага политика на прекомерно високи цени в пет държави членки (България, Естония, Латвия, Литва и Полша). Газпром пое ангажимент да въведе редица важни промени в своите договорни клаузи за преразглеждане на цените, за да осигури конкурентни цени на газа на тези газови пазари:
Цени на газа, свързани с конкурентни референтни стойности: Газпром ще въведе конкурентни референтни стойности, включително за цените в западноевропейските газоразпределителни възли, в клаузите за преразглеждане на цените в договорите с клиенти в петте държави членки. Клаузите за преразглеждане на цените позволяват на потребителите да поискат промени в цената на природния газ.
Ангажиментите ще дадат на клиентите изрично договорно право да задействат преразглеждане на цените, когато плащаните от тях цени започнат да се различават от конкурентните ценови референтни стойности. Това ще гарантира конкурентните цени на газа в тези региони в бъдеще.
По-често и ефективно преразглеждане на цените: Газпром ще увеличи честотата и темпото на преразглеждане на цените. За тези договори, например в балтийските държави, в които не съществуват клаузи за преразглеждане на цената, Газпром ще въведе клаузи, отразяващи горепосочените елементи.

3) Оттегляне на искания, получени чрез използване на господстващото му положение на пазара

На последно място, комисията е загрижена, че Газпром се възползва от господстващото си положение на пазара за доставки на газ, за да придобие предимства, свързани с достъпа до газовата инфраструктура или с контрола върху нея. В изложението на възраженията бяха изразени опасения във връзка с проекта „Южен поток“ в България и тръбопровода „Ямал“ в Полша.
Оттегляне на исканията на Газпром:

Що се отнася до проекта „Южен поток“, Газпром се ангажира да не иска обезщетения от българските си партньори заради прекратяването на проекта. Това не засяга въпроса дали тези претенции биха били въобще валидни.
Що се отнася до тръбопровода „Ямал“, разследването на комисията показа, че ситуацията не може да се промени от тази антитръстова процедура поради ефекта от междуправителствено споразумение между Полша и Русия. За да се разглеждат по-добре бъдещите международни споразумения, комисията внесе през февруари 2016 г. законодателно предложение, според което междуправителствените споразумения ще подлежат на предварителен контрол от страна на Комисията.
Предложението беше прието от Европейския парламент на 2 март 2017 г. и сега предстои да бъде разгледано от Съвета (вж. също съобщението на Комисията за медиите, в което се приветства политическото споразумение, постигнато през декември 2016 г.)
Ели ЯНЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *