КФН: Делът на небанковия финансов сектор достига 37,8% от БВП

Делът на небанковия финансов сектор в икономиката на страната бележи стабилен растеж, показва годишният отчет за дейността на Комисията за финансов надзор.

Пазарната капитализация на БФБ – София към 19 декември 2006 година достига 14,82 млрд. лв., или 31,79% от очаквания брутен вътрешен продукт за тази година. За сравнение през 2005 г. този дял бе в размер на 20,11%, а през 2001 – 3,72%. Реализираният оборот на борсата от началото на годината достига 3,24 млрд. лв. През 2006 година всички показатели, характеризиращи дълбочината на финансово посредничество (капитализация на борсата, застрахователни и здравноосигурителни премии и нетни активи на пенсионните фондове) бележат значително повишение, се казва още в доклада на комисията. Делът на активите на небанковите финансови посредници в края на годината се очаква да достигне 37,78% от БВП.

За периода 1 януари – 20 декември 2006 в регистъра на КФН са вписани 11 публични дружества и 12 други емитенти на ценни книжа, а съответно 9 публични дружества и 4 емитента бяха отписани. В резултат, към края на 2006 година в публичния регистър на комисията влизат 371 поднадзорни лица – 329 публични дружества и 42 други емитента на ценни книжа.

През годината е отчетен рекорден брой първични публични предлагания (IPO) на акции – 6 дружества набраха нов капитал чрез БФБ-София, а именно: ЗПАД Булстрад, Финтекско, Адванс екуити холдинг, София комерс – заложни къщи, Химимпорт и Монбат. За сравнение, първичните публични предлагания на акции, проведени през 2005, бяха само 2.

Нова възможност за капиталовложения за инвеститорите бяха и акциите на други 6 дружества (Златен лев Холдинг, Българо-американска кредитна банка, Феърплей Резиденшъл пропъртис, Медийни системи, Слънчеви лъчи България и Прайм Турист), качени на пода на борсата чрез вторично публично предлагане.

Потвърдени от КФН бяха и проспектите за публично предлагане на 33 облигационни емисии. През 2006 година размерът на публично издадения облигационен дълг достига 514,09 млн. лв., което представлява ръст от 62,67% на годишна база.

Най-интензивна бе лицензионната дейност на комисията в сегмента на колективните инвестиционни схеми и дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ). Интересът на инвестиционната общност, както от страна на търсенето, така и от страна на предлагането на този тип форми на инвестиции, нарасна в изключителна степен, се посочва в годишния доклад на КФН.

Година и половина след въвеждането им в българското законодателство, регистрирани в КФН са вече 34 договорни фонда. Прибавяйки и лицензираните 11 инвестиционни дружества, броят на колективните инвестиционни схеми към 20 декември достига 45. Акумулираните в тях активи реализират ръст от 144,55% за последните 12 месеца до 225 млн. лв. Активите на колективните схеми се управляват от 24 управляващи дружества. Лиценз за извършване на дейност през 2006 година получиха 10 управляващу дружества (УД), като още едно е в процес на лицензиране.

Значителен ръст е отчетен както в броя, така и в натрупаните средства от акционерните дружества със специална инвестиционна цел. Докато през 2005 година бяха лицензирани 13, а през 2004 – едва 5 дружества, то към края на 2006 общият им брой достигна 40 (от които 6 – специализирани в секюритизация на вземания, а останалите – в недвижими имоти). Концентрираните в тези дружества активи се увеличават до 551 млн. лв. при 134,49 млн. лв. година по-рано, а собствеността на чуждестранни юридически и физически лица в акционерния им капитал се установява на около 23%.

Общият брой на инвестиционните посредници към края на декември е 85, от които 29 банки. През 2006 година бяха отнети издадените лицензи за извършване на дейност като инвестиционен посредник на 5 дружества – Акцепт инвест АД, Фининвест АД, Брокерс груп АД, Булинвестмънт АД и Еврофорум ООД.

Към 20 декември в публичния регистър на КФН са вписани 257 брокери и 176 инвестиционни консултанти. Издадените през периода разрешения за упражняване на дейност като брокер са 26, а право за извършване на дейност като инвестиционен консултант придобиват 68 лица. Поради неупражняване на дейност за повече от две последователни години бяха отнети сертификатите на 23 брокери на ценни книжа.

В рамките на периода 1 януари – 20 декември комисията издаде 6 нови лиценза за извършване на застрахователна дейност – 4 по животозастраховане (ЗАД Ай Ен Джи – клон София, ОББ – Ей Ай Джи Лайф застрахователно дружество, Кардиф Животозастраховане – клон България и КД Живот) и 2 по общо застраховане (ОББ – Ей Ай Джи застрахователно и презастрахователно дружество и Кардиф Общо застраховане – клон България), както и един лиценз за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване на ЗОД Всеотдайност. В комисията бе получено и първото уведомление, чрез което се декларира намерение на чуждестранен застраховател (ирландската Електрик Иншуранс) да развива дейност у нас след 1 януари 2007 г., се казва още в доклада на институцията.

Реализираният през 2006 г. брутен премиен приход от застрахователните дружества се очаква да достигне 1,24 млрд. лв., от които 1,05 млрд. лв. по общо застраховане и 193,55 млн. лв. по животозастраховане. В рамките на последните 12 месеца премийният приход, реализиран от застрахователите, нараства с 16,2 на сто.

От началото на тази година лиценз за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване получи ПОД Топлина АД. С издадения лиценз общият брой на пенсионноосигурителните дружества става 9. Новолицензираното дружество все още не управлява фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Останалите 8 дружества управляват 24 пенсионни фонда – всяко ПОД управлява по два фонда за задължително пенсионно осигуряване, съответно универсален и професионален, както и един за доброволно пенсионно осигуряване.

Към 13 декември нетната стойност на активите, концентрирани в 24-те фонда за допълнително пенсионно осигуряване, достига 1,48 млрд. лв. По прогнозни данни тази стойност ще достигне 1,53 млрд. лв. в края на годината, с което ръстът на годишна база ще се запази значителен – 37,29%. Перспективите за развитие на сектора се запазват на задоволително ниво, предвид либерализирането на инвестиционния режим на пенсионните фондове, нарастващата вноска за универсалните фондове, както и намалената осигурителна тежест, в комбинация с все по-агресивната стратегия към популяризиране атрактивността на доброволните фондове, се посочва в доклада на КФН.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *